Základy kabbaly v desiatich častiach (Eliphas Lévi)

 

Léviho listy budem písať postupne, po dvoch alebo troch dopisoch. Spolu desať majstrových listov je prebraných z knihy Mudr. Gérald Encause (Papus) Kabbala. Kniha (jedna z najlepších kníh o židovskej kabbale) vyšla u nás roku 1996 v nakladateľstve Volvox Globator.

Listy Eliphasa Léviho jeho žiakovi M. Montantovi, uverejnené v časopise L'Initiation, ročník 1891.

 

1. Všeobecná prolegomena

    Vážený brat,
    Dovoľte mi, aby som Vás takto oslovoval, pretože hľadáte s úprimným srdcom pravdu a ste hotový nájdeniu pravdy priniesť obeť. Pravda, ozajstná pravda bytia, nie je ťažko k nájdeniu: je v nás, a my sme v nej. Pravda je ako svetlo, ktoré ale slepci aj tak nevidia.
    Bytie je. To je nepopierateľná a absolútne pravdivá veta. Exaktnou ideou Bytia je vedenie; jej ideálnym výrazom rozum; jej činnosťou je tvorenie a spravodlivosť.
    Vravíte, že by ste rád veril. K tomu musíte vedenie a pravdu milovať. Pravá viera je premocná príťažlivá sila, ktorú úsudky o domnelom Nekonečne priťahujú ľudského ducha. Jedine okkultné vedy dávajú istotu, pretože používajú ako základ skutočnosť, a nie sny. Dávajú v každom náboženskom symbole poznať Pravdu a omyl. Pravda je všade rovnaká, omyl sa rôzni podľa miesta, času a osobnosti.
    Sú tri takéto okultné sústavy: kabbala, mágia a hermetizmus. Kabbalu, čiže hebrejskú tradíciu, by sme mohli nazvať matematikou ľudského myslenia. Je to algebra viery. Svetu dáva myšlienku, zreteľnosť a presnosť čísiel, duchu dáva neomylnosť v medziach ľudských schopností, a srdci hlboký pokoj. Mágia, čiže veda mágov, mala v staroveku svojich predstaviteľov v žiakoch, a snáď aj v náukách Zoroasterových. Je to poznanie tajných a zvláštnych prírodných zákonov, využívajúcich a vytvárajúcich skryté sily, prirodzené alebo umelé magnety, existujúce tiež mimo svet kovov. Je to skrátka veda o magnetizme v Univerzu. Hermetizmus je veda o prírode, ktorú zhrnul svet staroveku vo svojich hieroglyfoch a symboloch. Je to hľadanie životného princípu s túžbou dokonať veľké dielo. Úsilie človeka o to, aby sám mohol vytvárať božský oheň prírody, ktorý plodí a znovu oživuje všetky bytosti.
    To sú predmety, ktoré chcete študovať. Ich obsah je nezmerný, ale princípy sú tak jednoduché, že sú uzavreté a obsiahnuté v znakoch čísiel a písmen svätej abecedy. "Je to Herkulova práca, podobajúca sa detskej hre," hovoria majstri svätej vedy.
    Žiaducim predpokladom tohto štúdia je presnosť úsudku a úplná duchovná nezávislosť. Človek sa musí zbaviť všetkých predsudkov a každej zaujatosti. Preto Kristus hovoril: "Ak nebudete ako neviniatka, nevstúpite do Kráľovstva Božieho," tj. do kráľovstva vedenia.
    Najprv začneme kabbalou, pre ktorú mám toto rozdelenie:
    Berešit, Merkava, Gematria a Temura.

    V znamení svätej vedy atď.

 

2. Kabbala: účel a metóda
 Pri štúdiu kabbaly máme usilovať o hlboký mier ducha a srdca. Duševný
pokoj je výsledkom istoty, mier srdca dielom trpezlivosti a viery. Vedenie
bez viery vedie k pochybnostiam, viera bez vedenia sa stáva poverou. Vedenie
spolu s vierou dáva istotu. Ak ich chceme v sebe spojiť, nesmieme ich
zamieňať.
 Predmetom viery je hypotéza. Tá sa stane istotou, keď sa objaví na
základe evidencie, tj. bezprostrednej zrejmej pravdy, alebo je potvrdená
vedeckým dôkazom. Veda konštatuje skutočnosti. Z opakovania skutočností
vyvodzuje zákony. Všeobecné platné stotožňovanie zo skutočnosťou pri
pôsobení tej alebo onej sily dokazuje existenciu (a platnosť) zákonov.
Rozumné zákony sú nutne volené, chcené a riadené rozumom. Jednotnosť v
zákonoch predpokladá jednotnosť zákonodarného rozumu. Tento najvyšší rozum,
ktorý sme vzhľadom k Jeho viditeľnému dielu nútený pripustiť, ktorý však
súčasne nemôžeme nijak definovať, nazývame - Bohom!
 Môj list dostanete; to je bezprostredne zrejmá skutočnosť. Poznáte moje
písmo a moje myšlienky, a z toho usúdite, že som to ja, kto list písal. To
je rozumová hypotéza; potrebnou hypotézou je, že vôbec niekto tento list
napísal. Nie je žiadny rozumný dôvod domnievať sa, že je rozumová hypotéza
mylná a klamná. Ak to prijmete bezdôvodne, utvoríte veľmi pochybnú
hypotézu. Ak by sme však chceli tvrdiť, že list spadol z neba, vytvorili
by sme hypotézu absurdnú a nezmyselnú.
 Podľa názoru kabbalistov získame tento postup:
  Evidencia (bezprostredne zrejmá pravda) Istota
  Vedecký dôkaz                   Istota
  Nutná hypotéza                   Istota
  Rozumová hypotéza                Pravdepodobnosť
  Pochybená hypotéza               Pochybnosť
  Absurdná hypotéza                Omyl
 Ak sa neodkloní od dokázaných princípov, získa duch neomylnosť presne
určeného druhu, pretože pritaká tomu, čo vie, verí v to, čo nutne musí
prijať, pripúšťa len rozumom preverené mienenie. Pochybné mienenie skúma a
nezmyselné domnienky odmieta.
 Podstata kabbaly tkvie v tom, čo Majstri nazývajú tridsiatimi dvoma
cestami a päťdesiatimi bránami. Tridsaťdva ciest je dvadsaťtri absolútnych a
skutočných ideí, vyjadrených v desiatich číslach a dvadsiatich dvoch
písmenách hebrejskej abecedy.
 Sú to:
 Čísla
1. Najvyššia moc
2. Absolútna múdrosť
3. Nekonečný rozum
4. Dobrota
5. Spravodlivosť
6. Krása
7. Víťazstvo
8. Večnosť
9. Plodnosť
10. Skutočnosť
 Písmená
alef  otec
bejt  matka
gimel  príroda
dalet  zákonodarná moc
he  náboženstvo
vav  sloboda
zajin  vlastníctvo
chet  rozdelenie
tet  rozumnosť
jod  poriadok
kaf  sila
lamed  obeť
mem  smrť
nun  spiatočníctvo
samech  všeobecná podstata
ajin  rovnováha
pe  nesmrteľnosť
cade  tieň a reflexe
kuf  svetlo
reš  vďačnosť
šin  jednotnosť
tav  syntéza

 

3. Použitie metódy
 V minulom diele som hovoril o tridsiatich dvoch cestách. Neskôr pojednám o
päťdesiatich  bránach.  Ideje,  vyjadrené  písmenami  a číslicami, sú
nepopierateľnou realitou.  Členia sa a  spájajú ako čísla.  Logicky
prechádzame od jedného k druhému. Človek je synom ženy, žena však vychádza
z muža ako čísla z jednotky. Žena symbolizuje prírodu, príroda zjavuje
zákonodarnú moc, tvorí náboženstvo, ktoré slúžia ako základ slobody a ktoré
robia človeka pánom nad sebou samým a aj nad Univerzom.
 Zoberte hru tarokových kariet a zostavte z nich dve rady po desiatich
kartách. Uvidíte všetky obrazce, vysvetľujúce písmená. Ďalej uvidíte výklad
čísiel od jednej do desiatich v štvornásobnej obmene. Tarok čiže tarot je
obsiahnutý v hieroglyfickej knihe  tridsiatich dvoch ciest a krátke
vysvetlenie k nemu nájdete v knihe, pripisovanej patriarchovi Abrahámovi,
ktorá sa nazýva Sefer Jecira.
 Učený Court de Gebelin objavil ako prvý význam tarotu, ktorý je kľúčom k
hieratickým hieroglyfom. Symboly a čísla k tomu sú obsiahnuté v proroctvách
Ezechielovom a sv. Jána. Biblia je kniha inšpirovaná, Tarot je kniha
inšpirujúca. Nazývala sa tiež Kolo, latinsky Rota; odtiaľ Tarot, ale aj
Tóra. Starý rosikruciáni ju poznali a markíz de Suchet o nej hovorí v
svojej knihe Illuminaten.
 Na túto knihu nadväzujú naše  kartové hry. Španielske karty nesú ešte
dôležitejšie znaky pôvodného tarotu. Používajú sa k hre Lombre, čo vlastne
znamená LHombre, hru muža alebo človeka. Je to vlastne podvedomá upomienka
na pôvodné použitie tajomnej knihy, ktorá obsahovala zasľúbenie a príkazy
všetkých Božských bytostí.
 Najstaršie tarotové karty boli istým druhom medailí, ktoré sa neskôr
používali ako talizmany. Clavicula, teda malý kľúč Šalamúnov, pozostával z
tridsiatich šiestich talizmanov, na ktorých sa nachádzalo sedemdesiatdva
symbolických obrazcov, odpovedajúcich hieroglyfickým znameniam tarotu.
Tieto obrazce, mnohokrát pisármi pozmenené, sa dajú doteraz nájsť v starých
rukopisoch Claviculae, ktoré sú uložené v parížskej Bibliothéque nationale
a v knižnici Arsenalu.
 Skutočné autentické sú však len tie rukopisy Claviculae, ktoré dávajú
radu tridsiatich šiestich talizmanov a sedemdesiatich dvoch tajomných mien.
Ostatné, aj keby boly veľmi staré, obsahujú len sebaklamy čiernej mágie.
Bližšie vysvetlenie sa dá nájsť v mojej knihe Rituel de Haute Magie.
V znamení svätej vedy celkom Váš
Eliphas Lévi

 

4. Kabala I.

Vážený brat,
 Berešit znamená Genesis čiže Stvorenie. Merkava znamená voz v narážke na
voz a tajomné zvieratá v proroctvách Ezechielových. Berešit a Merkava
obsahujú vedenie o Bohu a svete. Hovorím "vedenie o Bohu", a napriek tomu
je pre nás Boh celkom neznámy. Jeho povaha sa úplne vymyká nášmu bádaniu.
Absolútny praprincíp Bytia a všetkých  bytostí sa nedá zamieňať s Jeho
tvorením. Aj keď tvrdíme, že Boh existuje, nemôžme povedať, že je Bytím
alebo nejakou bytosťou. Každé rozumové úsilie je tu márne a oprošťuje nás
navždy od každého modlárstva.
 Pritom je Boh absolútnym postulátom celej vedy, absolútne nevyhnutelnou
hypotézou, ktorá je základom každej istoty. V nasledujúcej vete vystavali
naši starí Majstri na vedeckom základe túto konkrétnu hypotézu viery:
 "Bytie je. V bytí je život."
 Život sa prejavuje pohybom. Pohyb trvá s pomocou síl rovnováhy. Harmónia
nie je ničím iným, ako výsledkom analógie a vyrovnávania protikladov. V
prírode vládne súčasne nepremenný zákon a neobmedzený pokrok.
 Exaktné pozorovanie fyzického sveta nám ukazuje večnú premenu foriem a
nezničiteľnosť  substancie. Metafyzika  odhaľuje analogické  zákony a
skutočnosti, či už intelektuálnom alebo morálnom svete. Na jednej strane
ukazuje nepremennosť pravdy, na druhej fantáziu a mýtus; na jednej strane
dobro, ktoré je pravdou, na druhej zlo, ktoré je lžov. Na týchto
protikladoch je založená sila úsudku a cnosť. Cnosť sa skladá z dobroty a
spravodlivosti. Ako dobrota je cnosť zhovievavá, ako spravodlivosť prísna.
Dobrotivá, pretože spravodlivá, spravodlivá, pretože dobrotivá - a práve
preto krásna.
 Táto veľká harmónia vo fyzickom a morálnom svete, ktorá v sebe samej
nemôže mať vyššiu príčinu, zjavuje a dokazuje existenciu nepremennej
múdrosti  ako princípu  a večného  zákona, a  stále činnej tvorivej
inteligencie. Na  tejto múdrosti a inteligencii,  ktoré sú navzájom
nerozlučne späté, spočíva najvyššia moc, ktorú starý Izraeliti nazývali
Korunou (keter). Korunou, nie kráľom, pretože predstava kráľa by v sebe
obsahovala predstavu modly.
 Pre kabalistov je najvyššou mocou Koruna Univerza a každé stvorenie je
ríšou a vlastníctvom tejto Koruny. Nikto nemôže dať to, čo nemá, a my
môžeme z toho, čo sa v účinkoch prejavuje, len predpokladať príčinu ako
pôsobiacu silu. Boh (Najvyššia a prvá emancia) je teda Moc čiže najvyššia
Koruna - Keter, ktorá v sebe obsahuje všetku rozumovú silu a všetky ideje,
vytvárané najvyššou intuíciou. Spočíva na nepremennej pravde (Chochma) a
tvorivej inteligencii (Bina). Je v ňom obsiahnutá najvyššia dobrota (Chesed)
a spravodlivosť (Gebura), ktoré sa spájajú v ideál krásnej súmernosti,
harmonickej krásy (Tif'eret). V ňom je stále prítomný víťazný pohyb
(Necah), hmotný princíp, a veľký  večný kľud (Hod) - schopnosť vývoja,
princíp sily. Jeho vôľa je večné plodenie (Jesod) a jeho ríša (Malchut)
Nekonečno, obývané svety.
 Zadržme: poznáme Boha.
Celkom Váš v znamení svätej vedy
Eliphas Lévi

 

 


Ďalších šesť Léviho vynikajúcich listov po upgrade stránky !