Lao - c´

O Ceste TAO a Jej tvorivej energii TE

wpeA.jpg (1319 bytes)

 

 

Prvý zvitok
O Ceste TAO
1
Cesta Tao, ak má byť Cestou Tao, nie je nikdy nemenne trvalou Cestou, pomenovateľné, ak má byť pomenovateľným, 
nie je nikdy nemenne trvalo pomenovateľným!
Už na počiatku, keď ešte Nebo a Zem neboli pomenovateľné, bola Matkou - roditeľkou všetkých desaťtisícov 
pomenovateľných vecí!
Preto:
V čom ešte netrvá - praje si vyjavovať svoju tajuplnosť.
V čom už trvá - praje si vyjavovať svoju šikovnosť.
To oboje vzniká súčasne a odlišuje sa len v pomenovaniach.
A to spoločné nech je nazývané: Prvopočiatok.
Prvopočiatok všetkých prvopočiatkov,
Východzia brána všetkých tajuplností!
2
V Podnebesí spoznávaním krásna ako krásna vymedzuje sa i ošklivé,
						spoznávaním dobra ako dobra vymedzuje sa i nedobré.
						A tak i
						bytie a nebytie sa navzájom rodí,
						ťažké a ľahké sa navzájom tvorí,
						dlhé a krátke sa navzájom porovnáva,
						vysoké a hlboké sa navzájom skláňa,
						súzvuky a rámusy sa navzájom ladia,
						predné a zadné sa navzájom spája.
						Preto:
Dokonalý človek	koná nezasahovaním
								a je príkladný bez slov
								a desaťtisíce vecí urobia sa bez návodov,
								zrodia sa bez prináležania,
								vykonajú sa bez donucovania
								a úspešne sa zavŕšia bez ďaľšieho
								v tom zotrvávania.
A iba preto, že sa v ničom nezotrváva, nič neuniká!
3
Nevyzdvihuje nikoho ako úctyhodnejšieho a tým medzi ľuďmi nevytvára rozbroje,
neprikladá nijakú väčšiu cenu ťažko získateľnému tovaru a tým v ľuďoch nepodnecuje snahy okrádať,
nevystavuje na obdiv nič žiadostivé a tým v srdciach ľudí nevytvára zmätok.
A práve preto
za vlády Dokonalého Človeka sa mysle ľudu vyprázdňujú
													a napĺňajú sa jeho žalúdky,
													jeho svojhlavosti sa oslabujú
													a posilňujú sa jeho kosti a svaly.
Tým sa obvykle dosahuje, že ľud	nemá v hlave mudrovania
														ani v srdci skryté túžby.
A od múdrych je najmúdrejšie nedovoľovať si nijaké zasahovania.
Veď práve v konaní nezasahovaním je podstata usporiadanej vlády!
4
Cesta Tao, nekonečne plynúca, je vo všetkom potrebná, no nikde nepreteká cez okraj.
Ach, aká priepastná je, akoby bola prarodičkou desaťtisícich vecí!
Potláča svoju ostrosť,
premáha svoju neusporiadanosť,
zmierňuje svoju žiaru,
ststožňuje sa so svojím "prašným svetom".
Ach, aká naskrz presiaknutá je, akoby bola naozaj jestvovaním čohosi!
Neviem, potomkom koho je, no zdá sa, že tu bola už pred Nebeským Cisárom!
5
Nebo a Zem netvoria z princípu ľudskosti, a tak s desaťtisícami vecí zaobchádzajú ako so slamenými psami!
Dokonalý Človek netvorí pre princíp ľuskosti, a tak so stovkami rodov zaobchádza ako so slamenými psami!
Hľa, to, čo je medti Nebom a Zemou, akoby bolo rozdúchavané dúchadlom,
prázdnym a teda nevzdorujúcim,
plným tej najväčšej sily a vydávajúcim zo seba stále viac a viac.
Ďaľšie slová sú zbytočné. Stačí:
"Niet nad pridŕžanie sa Stredu!"
6
Duchovná Hlbina nikde nezaniká a to je práve to, čomu hovorím "lono prvopočiatku"!
A jeho otvor je práve to, čomu hovorím
"koreň pradiva Neba a Zeme"!
To pradivo akoby skutočne jestvovalo.
Vždy potrebné a ničím sa nerozrušujúce!
7
Nebo - rozpriestranenosť.
Zem - trvanie.
Nebo a Zem sú spoločne schopné rozpriestranenosti a trvania.
Nezrodili sa len pre seba, a preto sú schopné dlhej plodotvornosti.
Dokonalý Človek	stavia do pozadia svoju osobu a tým ju dostáva do popredia,
								stavia bokom svoju osobu a práve tým tu ona je!
								A pretože netrvá na svojich žiadostivostiach,
								práve preto je schopný tvorby svojej osobnosti!
8
Najvyššie Dobro je ako voda.
Voda je dobrá a potrebná pre desaťtisíce vecí, hoci nijako o to nezápasí.
Nachádza sa aj tam, kde je to podľa mnohých ľudí zlé a teda je v mnohom ako Cesta Tao.
	Pre dobro obydlia - dobrý pozemok,
	pre dobro srdca - jeho hĺbka,
	pre dobré ľudské vzťahy - princíp ľudskosti,
	pre správnu reč - dôveryhodnosť,
	pre dobré pomery - usporiadaná vláda,
	pre správnu činnosť - správne schopnosti,
	pre každú dobrú aktivitu - správna včasnosť.
A len preto, že sa o nič nezápasí, všetko je!
9
Prehnať niečo, až to pretečie cez okraj - či nie je lepšie nechať to tak?
Vypočítavo niečo preceňovať - či nie je lepšie nevenovať tomu pozornosť?
Prepĺňať si paláce zlatom a drahokamami, ktoré neustrážiš,
zotrvávať v prepychu a urodzenosti a dospieť tým k vlastnej škode?!
Úspešne zavŕšiť a ísť od toho - to je večná Cesta Tao!
10
Jednotná plnosť ducha v jeho správnych medziach umožní nerozrušenosť!
Prejavovanie životnej energie až do tej najjemnejšej mäkkosti umožní zostávať dieťaťom!
Očistenie a odstránenie toho, čo bráni nazeraniu do tej najbytostnejšej prapodstaty umožní nedopúšťať sa chýb!
Milovaním ľudu správne vládnuť umožní nenamáhať sa zbytočným premýšľaním!
Ponechať, nech sa brány Nebies prirodzene otvárajú a zatvárajú, umožní nebyť v strehu, ako samička pri hniezdení!
Na všetky štyri strany jasná osvetlenosť umožní zatrvávať v nezasahovaní!
Narodiaci sa,
skultivujúci sa,
má potom žiť a nič nevlastniť,
stále konať a neuľpievať,
prežiť dospelosť, a nebyť "panovaniachtivý"!
A to je to, čomu hovorím podstata enerie Te!
11
Tridsať žŕdok obopnutých lúkoťami, to je nvyhnutný predpoklad voza, 
no jeho upotrebiteľnosť vytvára	aj jeho "je"
														aj jeho "nie je".
Hrnčiarske práce sú nevyhnutným predpokladom nádoby, 
no jej upotrebiteľnosť vytvára 	aj jej "je"
													aj jej "nie je".
Práce s tesárskymi nástrojmi, ktorými sa robia okná a dvere,
 sú nevyhnutným predpokladom domu,
 no jeho upotrebiteľnosť vytvára	aj jeho "je"
														aj jeho "nie je".
Preto:
To ich "je" tvorí užitočnosť vecí,
to ich "nie je" vytvára ich použiteľnosť!
12
Päť farieb súčasne oslepuje oko,
päť zvukov súčasne ohlušuje ucho,
päť chutí súčasne mätie ústa,
ohnivé kone a lov rozdivočia srdce
a náhle uzretie vzácneho tovaru vtbudzuje v človeku chuť privlastniť si to!
Dokonalý Človek tvorí pre žalúdky a nie pre vidiny
a preto
pridŕža sa týchto a odmieta tamto!
13
V stave milosti či nemilosti, čo ak sa ozve zrazu strach?
V blahobyte či utýranosti, čo ak sa ozve zrazu moje telo?
Prečo vravím:
"V stave milosti či nemilosti, čo ak sa ozve zrazu strach?"
Stav milosti prináša aj obavu pádu.
A teda
čo ak sa po dosiahnutí vysokého postavenia ozve zrazu strach?
čo ak sa po strate vysokého postavenia ozve zrazu strach?!
Naozaj sa možno preto obávať:
"V stave milosti či nemilosti, čo ak sa ozve zrazu strach?"
Prečo vravím:
"V blahobyte či utýranosti, čo ak sa ozve zrazu moje telo?"
Pretože,
ak som naopak schopný stavu odtelesnenia, akáže utýranosť?!
Preto:
kto si vo váženosti, telom učiní Podnebesie, bude môcť v Podnebesí prebývať,
kto si v láske, tak ako telo zamiluje Podnebesie, bude mu môcť byť Podnebesie zverené!
14
To, na čo sa dívam a nevidím, toho pomenovateľnosť nazývam to "najrozptýlenejšie",
to, čo počúvam a nepočujem, toho pomenovateľnosť nazývam to "najnezreteľnejšie",
to, na čo siaham a nedosiahnem, toho pomenovateľnosť nazývam to "najminimálnejšie".
No túto trojitosť nemožno nijako konkrétne pochopiť!
Pretože
jej mnohorakosť tvorí univerzálnosť,
jej najvyššia výška neoslepuje svojou žiarou,
jej najhlbšia hĺbka nezatemňuje svojou temnotou.
Je to spletitosť,
spletitosť, ktorá sa nedá pomenovať!
Vždy znovu a znovu sa prinavracajúca v nebytie.
V to, čomu sa hovorí "beztvará tvárnosť nebytia",
tie podoby vecí, o ktorých sa dá povedať, že sú absolútne rozplynuté.
Kráčaš tomu v ústrety a nevidíš toho hlavu,
sleduješ to zozadu a nedovidíš toho ukončenie.
Pridŕžaj sa Cesty minulosti, aby si sa vyznal v prítomnosti!
A schopnosť spoznávania počiatkov minulosti, to nazývam
"pamäťou cesty Tao"!
15
Ani učenci, usilujúci sa spoznať klady minulosti, hoci prenikajú až do tých najjemnejších tajomstiev jej počiatkov,
 nie sú schopní rozpoznať to do hĺbky.
Veď ani sa to nedá rozpoznať!
Preto:
Treba sa stále otužovať ako pred prebrodením ľadovej rieky!
A akým ostražitým treby pritom byť!
Akoby hrozilo zo všetkých strán nebezpečenstvo.
A akým rozvážnym treba pritom byť!
Ako vo chvíľach, keď človek vykonáva privítací obrad.
A akým všeprenikajúcim treba pritom byť!
Ako voda z roztápajúceho sa ľadu.
A ako treba považovať všetko za veľmi dôležité!
Akoby si stál pred sebou ako pred neopracovaným drevom.
A akým vyprázdneným treba pritom byť!
Akoby si bol bezdnou hlbinou!
A akým stále nevyjasneným treba pritom byť!
Akoby si si sám sebe pripadal hlupákom.
Veď ako inak by si dokázal zo svojej pôvodnej nevedomosti dopracovať sa do stavu ničím nenarušiteľnej vyrovnanosti?!
Veď ako inak by si dokázal zo svojej pôvodnej ustrnulosti dopracovať sa do stavu tej najprenesmiernejšej tvorivosti?!
Tí, čo sa usilujú o takúto Cestu poznania, nikdy v ničom "nepretečú cez okraj"!
A len preto, že v ničom "nepretečú cez okraj", sú schopní naberať do seba stále viac a viac a konca v tom nikdy nedôjdu!
16
Dosahovaním ťažiska vyprázdnenosti dosahujem stav jednoty.
V desaťtisícoch vecí, ktoré sa neustále uskutočňujú, pozorujem jav akoby stáleho prinavracania sa.
Nespočetné množstvá mysliacich bytostí i nemysliacich vecí akoby sa znovu a znovu krúživo prinavracali ku svojim koreňom.
Prinavracanie sa ku koreňom nazývam "stavom utíšenia"
a to je to, čo možno nazvať "znovuobnovením určenia".
Znovuobnovením určenia sa vymedzí aj moje bytie
a pochopenie môjho bytia, to nazývam "pochopením svojho správneho zmyslu"!
Nepochopenie svojho správneho bytia býva sebaklam, ktorý plodí strašné nebezpečenstvá!
Z pochopenia svojho správneho bytia sú následné formy správania sa.
Formy správania sa - a následná verejnoprospešnosť.
Verejnoprospešnosť - následná schopnosť vládnutia.
Schopnosť vládnutia - následná účasť Nebies,
účasť Nebies - následná účasť na Ceste Tao,
účasť na Ceste Tao - a z toho následná dlhovekosť.
A potom už strata tela nie je nijakou smrteľnou pohromou!
17
"Za tých najdokonalejších Vládcov, nižšie postavení vedia sami od seba, ako má čo byť,
za ďaľších vládne rodinkárenie a podliezanie,
ze ďaľších ustrašenosť
a za ďaľších už len všeobecná nenávisť!
A kde niet dôvery, tam zavládne nedôvera!"
Ó, aké ďalekosiahle sú tieto vzácne slová.
Len tam, kde sa bude môcť plodne pracovať, tak ako treba,
len tam sa budú môcť ľudia vo všetkých stovkách rodov upokojovať:
																	"Je to s nami prirodzené!"
18
Ak sa začne veľkolepá Cesta Tao narúšať, obvykle býva snaha o princíp ľudskosti a konania v medziach 
správnosti a spravodlivosti!
Ak začnú narastať špekulácie a podvody, obvykle vzniká obrovské úsilie o umelú nápravu!
Ak vymizne súdržnosť šiestich hlavných kmeňov, obvykle vzniká snaha o princíp synovskej poslušnosti a bratskej lásky!
A ak v krajinách a rodoch zavládne rozvrat a anarchia, obvykle začína úsilie o princíp vernosti a občianskej poddajnosti!
19
Skoncujme s "dokonalosťou" a odmietnime "mudrlantstvá" a ľud tým stonásobne získa!
Skoncujme s "princípom ľudskosti" a odmietnime "princíp konania v medziach správnosti a spravodlivosti" a ľud sa prinavráti 
k synovskej poslušnosti a bratskej láske!
Skoncujme so "šikovnosťou" a odmietnime "osobný prospech" a nebude nijakých zlodejov a lupičov!
Veď všetky tieto tri druhy správania sú prejavmi nekultúrnosti!
Preto:
Nech ku vám odteraz prináleží:	mať za vzor prostotu,
														pridŕžať sa prirodzenosti,
														potláčať sebeckosť
														a znižovať žiadostivoť!
20
Skoncujme s učenosťou a bude po starostiach!
Jedinečné a mnohé navzájom ostraňovať - načo?!
Dobré a zlé navzájom zaháňať - načo?
Veď čoho sa raz človek bojí, toho sa už nedokáže nebáť!
Ach, koľko neuvážeností a konca im niet!
Davy sa valia, vlna za vlnou,
akoby sa išli s pôžitkom zúčastňovať na krvavých obradoch v obetných ohradách,
akoby sa išli  pôžitkom zúčastňovať slávnostných jarných obiet na obradných terasách!
Ó, len ja jediný som ľahostajný a nikam sa nenáhlim, ako novorodenec čo ešte nie je ani dieťaťom!
Som ľahostajný, akoby som sa už netúžil nikam prinavracať!
Davy sa pachtia po nadbytku,
len ja jediný by som sa najradšej všetkého zbavil!
Moja myseľ je ako myseľ prostáčika.
Ó, ako je neupriamená na nič!
Ostatní ľudia sú prevelemúdri,
len ja jediný som akoby zaslepený!
Ostatní ľudia sa pachtia po vedomostiach a veciam sa chcú dostať na kĺb,
len ja jediný som zasnený a od všetkého odpútaný!
Ó, ako nekonečne pokojný som, ako oceán,
ó, ako vietor na vrcholkoch hôr, ktorý už nič nezastaví!
Davy ľudí túžia mať všetko kvôli niečomu,
len ja jediný som tvrdohlavý, akoby som šiel hlavou proti múru!
Ja jediný som iný ako ostatní?!
Pretože si vážim Matku-živiteľku!
21
Prejavujúca sa energia Te je v skutočnosti sled Cesty Tao.
No to, ako sa Cestou Tao veci uskutočňujú, je nevypočítateľné ako dravý živel.
Ó, aká nevypočitateľná spontánnosť a šialená dravosť!
Akoby táto spontánnosť a dravosť boli v jedre Jej základnou podobou!
Ó, aká premiešanosť, akoby boli v Jej jadre ukryté všetky veci!
Ó, aká nerozoznateľnosť, akoby bola v jadre kvintesenciou všetkých vecí
a akoby táto kvintesencia bola v jadre tou Jej najpravdivejšou pravdou!
Akoby bola v jadre Jej pravou vierohodnosťou!
Od minulosti až do prítomnosti nič, čo bolo pomenované na Ceste Tao, sa nestráca a všetko by sa to dalo overiť.
Ako viem, že to bolo tak, akoby sa to práve teraz udialo?!
Jednoducho preto, lebo to tak bolo!
22
Drobulinké - neskôr úplné,
krivé - neskôr rovné,
navlhnuté - nekôr pretekajúce skoro cez okraj,
prastaré - neskôr nové,
málo - neskôr mnoho,
mnoho a vzápätí sklamanie!
A tak teda,
aby Dokonalý Človek skutočne obsiahol univerzálnosť a bol vzorom v Podnebesí,
nehľadí na seba a preto je jasnozrivý,
nedáva sebe za pravdu a preto je obdivuhodný,
nie je priebojný a preto je úspešný,
nie je namyslený a preto je popredný
a jedine preto, že s nikým nezápasí, niet v Podnebesí nikoho, kto by si dovolil zápasiť s ním!
Veď už oddávna hovorievali:
"Najprv malilinké a napokon celé!"
Nuž či by to boli bývali len prázdne slová?!
A práve dožadovaním sa úplnosti dosahuje sa návratnosť!
23
Rozprávať čo najmenej je prirodzené.
Veď ani tajfún nevíchri až do rána
a ani prietrž mračien netrvá po celý deň.
Čo ich spôsobuje?
Nebo a Zem.
A ak ani Nebo a Zem nedokážu nič spôsobovať dlhodobo, tak čo potom človek!
Preto:
Postupujte činorodo na Cesta Tao!
A tým sa s Ňou stotožníte.
A tým sa stotožníte aj s Jej tvorivou energiou Te!
No kto sa stane súčasťou jej straty, bude aj stotožnením sa s Jej stratou.
Kto sa stotožní s Cestou Tao, pociťuje radosť z Cesty Tao!
Kto sa stotožní s Jej tvorivou energiou Te, pociťuje radosť z Jej tvorivej energie Te!
No kto sa stotožní s Jej stratou, bude mať radosť len z Jej straty!
A kde zanikne dôvera, tam vznikne len nedôvera!
24
Kto sa stavia na špičky, prestáva stáť pevne,
kto ustrnie v polkroku, prestane kráčať,
kto hľadí iba na seba, prestáva byť jasnozrivý,
kto dáva iba sebe za pravdu, prestáva byť hodný obdivu,
kto odporuje, prestane byť úspešný
a kto sa len samým sebou pýši, nebude dlho v popredí!
Kto však postupuje Cestou Tao, ten si povie:
"Ach, aké malicherné je prejedať sa a pachtiť sa za vecami!"
Preto:
Kto stelesňuje Cestu Tao, nikdy v tom nezotrváva!
25
Jestvovalo čosi ako rozvírený prúd ešte prd zrodom Neba a Zeme.
Ach, aké osamelé a pusté vo svojej samojedinosti trvalo bezo zmien!
Krúživo plynulo ničím neohrozované.
Možno, že preto sa stalo Matkou Podnebesia!
Nevie toho pomenovanie a preto to vyznačujem znakom: Cesta
A ak som predsa nútený pomenovať ju, tak ju nazvem: Obrovská!
Čo je obrovské, o tom možno povedať, že je rozpínavé.
Čo je rozpínavé, o tom možno povedať, že je nekonečné.
Čo je nekonečné, o tom možno povedať, že je navracajúce sa.
Preto:
Cesta Tao je Obrovská,
Nebo je Obrovské,
Zem je Obrovská,
Človek je obrovsky Veľký!
Jadrom tohto vymedzenia sú teda štyri veľkosti a Človek je jednou z nich!
Zákony Človeka podmiňuje Zem,
zákony Zeme podmieňuje Nebo,
zákony Neba podmieňuje Cesta Tao
a Cesta Tao je sama zo seba!
26
Ťažké je koreňom ľahkého,
pokojné je pánom upachteného!
A tak teda
Dokonalý Človek sa vo svojom každodennom konaní nikdy neodťahuje od bremena povinností
a nech by mal pred sebou akékoľvek vidiny blahobytu, zostáva nad to povznesený ako lastovička vo výšavách.
Veď či vládca desaťtisícovej armády má právo, kvôli svojej osobe, brať na ľahkú váhu celé Podnebesie?!
A ak ho berie  na ľahkú váhu, veľmi rýchlo v ňom stratí oporu.
A kto sa takto spochabí, stratí aj panovnícku moc!
27
Kto správne postupuje nevybočí z koľají,
kto sa správne vyjedruje, nenarobí chyby v argumentáciách,
kto správne počíta, nepotrebuje si robiť zárezy na bambuse,
kto správne dvere zatvára, nepotrebuje zámky ani závory, aby ich niekto chcel otvoriť
a kto správne viaže, nepotrebuje pradivá ani zauzlenia, aby to niekto chcel rozviazať.
Preto:
Dokonalý Človek	trvalo koná správne a v záujme ľudí, a preto ľudí nepodceňuje,
								trvalo koná správne a v záujme vecí, a preto ani veci nepodceňuje.
O ňom sa skutočne teda dá povedať, že všetko jasnozrivo predvída a všetkému dokonale porozumie!
Preto:
Dobre a správne sa správajúci k ľuďom nech sú učiteľmi tých, čo sa k ľuďom zle správajú!
A kto by si	nevážil svojho učiteľa
					a necenil svoj materiál,
nech by bol akokoľvek múdry, dopustí sa tým hrozného omylu!
A potom sa skutočne už len dá povedať: "To chce zázrak!"
28
V aktívnom pochopení svojej mužskosti a pridŕžaní sa svojej ženskosti sa tvorí riečište Podnebesia
a v tvoriacom sa riečišti Podnebesia sa trvale a neprerušiteľne tvorivá energia Te znovu a znovu prinavracia do stavov 
novorodenectva.
V aktívnom pochopení svojej "beloby" a v pridŕžaní sa svojej "černe" sa tvoria kontúry podnebesia
a v tvoriacich sa kontúrach Podnebesia sa trvale a neprerušiteľne tvorivá energia Te znovu a znovu prinavracia do stavov 
bulovosti.
V aktívnom pochopení svojej odvahy a v pridŕžaní sa svojej hanblivosti sa tvorí škály hĺbok Podnebesia
a v tvoriacej sa škále hĺbok Podnebesia sa trvale a neporušiteľne tvorivá energia Te prinavracia do stavov základnej prirodzenej 
prostoty.
A ak sa pôsobenie takejto prostoty rozšíri na všetko, stane sa to aj nástrojom vlády.
A ak si nástroj takejto vlády osvojí Dokonalý Človek, potom sa takými stanú aj všetci jeho hodnostári i starejší rodov.
A tak potom
"zákony prestanú stínať hlavy"!
29
Vodca armády sa rozhodne zmocniť sa Podnebesia a podľa toho koná.
No ja už vidím, že nedosiahne vôbec nič!
Veď Ponebesie je veľmi subtílna nádoba, s ktorou nemožno zaobchádzať hocijako!
Takýmto zaobchádzaním ju iba zničíte
a násilným zmocnením sa jej ju stratíte!
Pretože
veci	buď postupujú alebo zostupujú,
		buď sa vstrebávajú alebo vytryskujú,
		buď silnejú alebo slabnú,
		buď bujnejú alebo zanikajú!
A tak teda
Dokonalý Človek	odmieta krajnosti,
								odmieta výstrednosti,
								odmieta prehnanosti!
30
Na Ceste Tao byť osožným vodcom ľudí, to neznamená vojskom Podnebesie násilne k niečomu donucovať.
Lebo také konanie sa rado zvykne vracať!
Veď kde sa rozloží armáda, tam zostane len tŕnie a bodľačie
a po vpádoch obravských vojsk nastanú nevyhnutne roky utrpenia!
Plodom dobrého úsilia rozhodne	nie je uzurpátorstvo,
														nie je spupná pýcha,
														nie je robenie si na protiveň,
														nie je bezohľadnosť,
														nie je podmaňovanie si vecí
														a nie je násilie!
Až keď veci neustále plodne prekvitajú, až vtedy sa stávate úctyhodným človekom!
Naozaj vám radím:
Neschádzajte z Cesty Tao!
Kto zíde z Cesty Tao, veľmi rýchlo je s ním koniec!
31
Nech by vyzerali akokoľvek sľubne, vojenské zbrane nie sú šťastné prostriedky a veciam sú len na škodu!
Preto v tom Cesta Tao nespočíva!
Ak kniežatá zotrvávajú v pokoji, potom prevahu získava smerovanie doľava,
ak kniežatá začnú narábať so zbraňami, potom prevahu získava smerovamie doprava.
Vojenské zbrane teda naozaj nie sú šťastné prostriedky a nemajú byť nástrojmi ušľachtilého človeka!
Preto on po nich nikdy nesiaha a jediné, čo kladie nadovšetko, to sú mierové vyjenávania.
Veď víťazstvo pomocou ohavností, to v skutočnosti znamená mať záľubu vo vraždení ľudí
a záľubou vo vraždení ľudí sa nedá dosiahnuť presadenie svojej vôle v Podnebesí!
Šťastnými životnými skutkami sa smeruje doľava,
nešťastnými životnými skutkami sa ustupuje doprava!
Ale	porazený generál máva obradné miesto vľavo,
		víťazný generál máva obradné miesto vpravo.
No povedzte, či to nie je ako rozmiestnenie na pohrebe!?
A či množstvo pobitých ľudí nie je dôvodom pre náreky?!
Tak teda vojnové víťazstvo naozaj nie je nič iné než dôvod pre pohrebný ceremoniál!
32
Cesta Tao vo svojej prapôvodnej jednoduchosti trvala už pred vznikom pomenovateľností a v Podnebesí nepotrebovala ani 
v tom najmenšom nikdy nijakého pomocníka!
Keby len lénni páni a králi bili schopní pridŕžať sa Jej, všetky desaťtisíce vecí by sa samé od seba pridŕžali svojich určení
a Nebo a Zem by boli v takej vzájomnej harmónii, že na všetko akoby "padala sladká rosa".
Aj ľud by bol potom sám od seba taký, aký má byť!
No aj vydávania príkazov a nariadení sú pomenovateľnosti
a pri pomenovateľnostiach má múdry človek vždy vedieť, kedy prestať!
Veď ak vie, kedy prestať, potom je nádej, že to neskončí pohromou!
A ak som nútený použiť len jedno prirovnanie, tak teda:
Cesta Tao je v Podnebesí ako koryto a hlbina pre rieky a moria!
33
Spoznať iné - to je poznanie,
spoznať seba - to je osvietenie!
Zvíťaziť nad inými - to je sila,
zvíťaziť nad sebou - to je mohutnosť!
Vedieť sa uspokojiť - to je pravé bohatstvo,
byť neochabujúci vo svojom konaní - to je pravá vôľa!
Nevzdávať sa toho, akým mám byť - to je vytrvalosť!
A potom zomrieť a nepominúť - to je dlhovekosť!
34
Ó, veľkolepá Cesta Tao, schopná plynúť doľava i doprava!
Od teba závisia zrody desaťtisícich vecí i to, že ony bez rozkazu spejú k svojim plodným výsledkom!
Nerobíš si slávu z toho, že šatíš a živíš desaťtisíce vecí všetvorstva a ani sa nerobíš ich vládkyňou!
Trvalo a navždy si ani v najmenšom nepraješ honosiť sa tým!
V kolobehu prinavracajúcich sa desaťtisícich vecí všetvorstva nikdy sa nehráš ani na ich vlákkyňu, ani na ich veliteľku!
A práve preto Ťa možno pomenovať Veľkou, lebo sama sa naozaj nikdy Veľkou nerobíš!
Preto:
Si naozaj schopná Veľkosti!
35
Pevne sa pridŕžajúc Jej Veľkosti, Podnebesie sa začne uberať Jek smerom!
A uberajúc sa Jej smerom, nebude ohrozená	ani jeho spoojnosť,
																			ani jeho vyváženosť!
Lahodná hudba a výborné pokrmy sú schopné zastaviť putujúceho.
No to, čo vyžaruje z Cesty Tao,	vychutnávaš a nedovychutnávaš sa toho,
														dívaš sa na to a nevynahľadíš sa na to,
														počúvaš to a nedopočúvaš sa toho,
														užívaš to a nikdy nie si schopný to vyčerpať!
36
Ak je prianie niečo stiahnuť, muselo to byť pôvodne dlhé,
ak je prianie niečo zoslabiť, muselo to byť pôvodne silné,
ak je prianie niečo odstrániť, muselo to najprv niekde povstať,
ak je prianie niečo vyňať, muselo to najprv k niečomu prináležať!
A tým sa dá naozaj vysvetliť a až do tých najmenších podrobností objasniť aj to, prečo mäkké a slabé napokon zvíťazí nad
 tvrdým a silným!
No tak, ako ryby nemožno vyhnať z ich vodných hlbín, tak ani nástrojom prospešnosti krajiny nemôže byť: obetovať ľudí!
37
Cesta Tao sa vždy uskutočňuje nezasahovaním!
Keby sa kniežatá a kráľovia pridŕžali tejto zásady, desaťtisíce vecí by sa samy od seba pretvárali vo svoje premeny.
No ak by chcel niekto do procesu ich premien predsa zasahovať, musí mať na pamäti zásadu nevypovedateľnej prostoty!
A k zásade takejto prostoty patrí aj stav bezžiadostivosti!
A kde niet žiadostivostí, tam je pokoj a Podnebesie sa usmerňuje samé od seba!
O Jej tvorivej energii TE
38
V najvyššom stupni sa energia Te ako taká neprejavuje, a predsa takou je,
v najnižšom stupni energia Te sama sebou nešetrí, a predsa tvorivou už nie je.
V najvyššom stupni energia Te nič nevykonáva, a predsa niet ničoho, čo by bolo treba ešte vykonať,
v najnižšom stupni energia Te koná a koná, a predsa všeko ešte len treba vykonať!
V najvyššom stupni princípu ľuskosti netreba do ničoho zasahovať,
v najvyššom stupni princípu konania v medziach správnosti a spravodlivosti je ako do čoho zasahovať
a v najvyššom stupni dodržiavania pravidiel obradnosti niet už ničoho, čo by nebolo vhodné, a tak už ani holé ramená nie sú 
pohoršujúce!
Preto:
Po strate Cesty Tao zostáva vám prdsa ešte energia Te,
po strate energie Te zpstáva vám predsa ešte princíp ľudskosti,
po strate princípu ľudskosti zostáva vám ešte aspoň princíp konania v medziach správnosti a spravodlivosti
a po strate princípu konania v medziach správnosti a spravodlivosti zostáva vám ešte aspoň obradné chovanie!
No kto stratí už aj obradnosť, jeho dôveryhohnosť a vernosť sa stanú tak chatrné, že mu už zostane iba zmätok v hlave!
A ak sa všetky predchádzajúce znalosti premenia iba v kvetnatú okázalosť jeho Cesty Tao, tak to už bude počiatok 
skutočnej hlúposti!
A tak teda
Veľký a kultivovaná vzdelanec zotrváva
len v Jej najvyššej tvorivosti a nie v Jej ochabnutosti,
len v Jej skutočnej opravdivosti a nie v Jej falošnej kvetnatosti!
Preto:
Odmietnite tamto a držte sa tohto!
39
Už od pradávna platí: je treba dosahovať jednotnosť!
Nebesia dosahujú jednotnosť svojou priezračnosťou,
Zem dosahuje jednotnosť svojou zhustenosťou,
duchovno dosahuje jednotnosť svojou nadprirozenosťou,
hlbina dosahuje jednotnosť svojou naplniteľnosťou,
desaťtisíce vecí dosahujú jednotnosť svojimi zrodmi
a ďaľší a ďaľší vládcovia dosiahnu jednotnosť tým, že budú privádzať Podnebesie k šťastnému osudu!
Keby nebesia neboli priezračné, hrozilo by im zrútenie,
keby Zem nebola zhustené, hrozilo by jej vykypenie,
keby duchovno nebolo nadprirodzené, hrozila by mu smrteľnosť,
keby hlbina nebola naplnená, hrozilo by jej vyčerpanie,
keby desaťtisíce vecí neboli neustále rodiace sa, hrozilo by im vyhubenie
a keby ďaľší a ďaľší vládcovia neboli úctyhodní, hrozilo by im zvrhnutie!
Preto:
Vznešenosť nech si kladie za podklad ubiedenosť,
vysokovážená úctyhodnosť nech si kladie za podklad poníženosť!
"Ale veď naši najnovší vládcovia často o sebe hovoria, že sú úbohé opustené siroty! Či to nie je pravý podklad ubiedenosti?!"
"Nie!"
Pretože
ak je niekde veľa vozov, tam predsa voz nechýba!
A nemusí si priať stať	sa drahokamom, čo už je nefritom,
										ani ozdobou, čo už je ozdobným kameňom!
40
V zvratoch je pohyb Cesty Tao,
v poddajnosti je upotrebiteľnosť Cesty Tao!
A tým sa desaťtisíce vecí neustále	rodia v svoje bytia
															a z bytí v nebytia!
41
Keď vysokopostavený vzdelanec začuje o Ceste Tao, vzchopí sa a začne ňou postupovať,
keď začuje priemerný vzdelanec o Ceste Tao, zaváha, či také niečo vôbec je
a keď začuje podpriemerný vzdelanec o Ceste Tao, pustí sa do hrozitánskeho smiechu.
Ale veď ani by to nebola Cesta Tao, keby sa z Nej taký človek nesmial!
Obvykle sa predsa vravieva:
Osvetľovaním Cesty Tao, akoby sa naopak zatemňovala,
vstupovaním na Cestu Tao, akoby sa z Nej naopak ustupovalo
a jednoduchosťou Cesta Tao, akoby sa naopak komplikovala!
V najvyššej miere energia Te je akoby hlbina,
v najčistejšej miere energia Te je akoby hanebnosť,
v najsústredenejšej miere energia Te je akoby neschopnosť,
v najspoľahlivejšom stave energia Te je akoby nespoľahlivosť,
v najopravdivejšom stave energia Te je akoby nestálosť.
Jej najväčšia štvorcovitosť je akoby bez rohov,
Jej najväčšia nádobitovosť sa naplní akoby naposledy,
Jej najväčší zvuk je akoby nezvučný,
Jej najväčší tvar je akoby beztvarý!
Cesta Tao je tajuplnosť a nepomenovateľnosť.
No jedine Cesta Tao neustále všetko dokonale vytvára!
42
Cesta Tao tvorí Jedno,
Jedno vytvára Dve,
Dve vytváta Tri,
Tri vatvára desaťtisíce vecí,
desťtisíce vecí neustále odnáša prúd "jin" a prináša prúd "jang"
a v tom plynúca životná energia čchi je nato, aby všetko zharmonizovala.
Najnezávideniahodnejšie je byť opustenou sirotou. A predsa sa knižatá a králi radi tak titulujú!
Pretože
veci sú rozrušované a odtraňované, aby opäť povstávali,
alebo sú na svoj vrchol vynášané, aby vzápätí zanikali!
To je veľmi poučné pre ľudí a preto je to učenie, ktoré aj ja hlásam!
Silnému nosníku zlom nehrozí
a tak ani mne, otcovi tohto učenia!
43
V Podnebesí z tej najútlejšej útlosti akoby galopom dospievame do stavu najstuhnutejšej strnulosti.
A nebytím vkročíme do stavu neaktivity.
Z toho som najlepšie pochopil prospešnosť nezasahovania!
A práve	príkladnosť bez slov a
				prospešnosť nezasahovania,
to je to najcennejšie, čo sa dá v Podnebesí dosiahnuť!
44
Povesť či telo - čo z toho ti je bližšie?
Telo či majetok - čo z toho ti je viac hodné?
Dosiahnutie slávy či riziko záhuby - čo z toho je škodlivejšie?
A to je ten pravý dôvod,
prečo sa za prehnané oddávanie sa láske draho platí,
prečo sa veľkým hromadením bohatstva dospieva k pohrome!
Ak sa vieš uspokojiť - nebudeš zahanbený,
ak vieš prestať - nebudeš ohrozený.
A tak sa dožiješ dlhého trvania!
45
Najväčšie zavŕšenie akoby bolo mrhaním, no jeho potrebnosť nie je ošiaľom,
najväčšia preplnenosť akoby bola rozliatím, no jej potrebnosť nie je zbytočnosťou,
najväčšia priamočiarosť akoby bola ohnutím,
najväčšia zručnosť akoby bola nešikovnosťou,
najväčšia výrečnosť akoby bola iba biednym hlesnutím!
Rýchlou chôdzou premôžeš chlad
a upokojením premôžeš rozhorúčenosť.
Je teda jasné, že vyrovnávaním vytvára sa správny stav Podnebesia!
46
Ak sa v Podnebesí uskutočňuje Cesta Tao, kone orú a hnoja polia,
ak sa v Podnebesí neuskutočňuje Cesta Tao, vojnové kone sa preháňajú krajinou!
A niet veru väčšej pohromy, než nevedieť sa uspokojiť
a niet veru osudnejšej chyby, než stať sa chamtivým!
Preto:
Až v schopnosti vedieť sa uspokojiť je trvalé uspokojenie!
47
Aj bez vykročenia z dverí dá sa spoznať Podnebesie,
aj bez vyhliadnutia z okna dá sa odpozorovať večná Cesta Tao!
Veď čím ďalej zachádzaš, tým menej je tvoja myseľ shopná obsiahnuť!
A tak teda
Dokonalý Človek	spoznáva bez toho, aby za tým chodil,
								pomenúva bez toho, aby to videl
								a završuje bez toho, aby do toho zasahoval!
48
Venovať sa štúdiu, tomu hovoria: "úspešne vzostupovať",
venovať sa Ceste Tao, tomu hovoria: "spôsobovať si škodu!"
Ale veď stále ďaľším "spôsobovaním si škody" dospievam do stavu nezasahovania!
A v dôsledku nezasahovania nie je potom nič, čo by sa nevykonalo!
Udržať si Podnebesie, to chce trvalo do nočoho nezasahovať!
Lebo ak do toho zasahujete, nedokážete si Podnebesie udržať!
49
Dokonalý Človek i bez toho, aby sa staral o starosti stoviek rodov, stará sa o ne!
Voči dobrým a schopným som dobrý,
voči zlým a neschopným som takziež dobrý,
- to je tvorivá energia Dokonalého Dobra!
Voči dôveryhodným som dôveryhodný,
ale aj voči nedôveryhodným som dôveryhodný,
- to je tvorivá energia Dôveryhodnosti!
A Dokonalý Človek,
aj keby bol v Podnebesí úplne utiahnutý a uzavretý, aj tak má stále na mysli celé Podnebesie.
Veď pre Dokonalého Človeka akoby Ono bolo jeho dieťaťom!
50
Príchod - narodenie,
odchod - smrť.
Životné dospievanie - jedna tretina,
životné odumieranie - jedna tretina,
aktívny život medzi dospievaním a odumieraním - tiež jedna tretina!
Prečo?!
Jednoducho preto,
aby život dosiahoj svoje naplnenie!
Kto počúvne, ako správne žiť,
tomu ani v najhlbšej divočine nepretne cestu tiger či jednorožec,
toho ani v najzúrivejšej bitke nezasiahne nijaká zbraň,
lebo 	nebude toho jednorožca, ktorý by doňho vrazil,
			nebude toho tigra, ktorý by ho zdrapol,
			nebude toho vojaka, ktorý by naňho meč vytasil!
Prečo?!
Jednoducho preto,
že toto nie je ešte miesto jeho smrti!
51
Cesta Tao ich rodí,
energia Te ich živí,
veci ich formujú
a fyzická sila ich dovršuje!
A tak teda
pre desaťtisíce vecí všetvorstva nie je naozaj nič dôležitejšie než rešpektovať Cestu Tao a vážiť si Jej tvorivú energiu Te !
Rešpektovať Cestu Tao
a vážiť si Jej tvorivú energiu Te
nijaký príkaz neprikazuje a je to teda spontánne prirodzené!
Preto:
Cesto Tao zrodený a
energiou Te živený,
					dospejúc,
					zosilnejúc,
					zosúladiac sa,
					sformujúc sa,
					zoživotaschopniac sa
					a rozmnožiac sa,
má potom žiť a nevlastniť,
stále konať, no neuľpievať,
žiť dospelosť, no "nebyť panovačný!"
A to je skupočne to, čomu sa hovorí: Pravá energia Te !
52
Ak má Podnebesie počiatok, má teda i Matku.
A kto dospeje k tomu, že má Matku, pochopí, že je dieťaťom.
A kto dospeje k tomu, že je dieťaťom, dospeje k opätovnej prítulnosti k svojej Matke.
A vtedy už strata tela nie je nijakým nešťastím!
Zataras vstupy svojho vnútra a uzatvor ich brány a tvoje telo bude bez námahy!
Roztvor vstupy svojho vnútra a uvoľni ich priechodnosti a neubrániš si telo od vyčerpania!
Čo najmenej očami lačnieť po veciach, tomu hovorím: múdrosť!
A pridŕžať sa pritom pôvodnej jemnosti, tomu hovotím: sila!
Využívajúc Jej žiarivú osvetlenosť, prinavrátite sa k jasnozrivej múdrosti!
A potom zrieknutie sa telesnosti nebude nijakou pohromou.
A to je to, čím sa dá obnovovať trvácnosť.
53
Ak ja, ktorý mám obmedzené vedomosti, hodlám kráčať veľkolepou Cestou Tao,
iba z jedného-jediného mám strach!
No veľkolepá Cesta Tao je v skutočnosti veľmi prostá, a predsa si ju ľudia ešte radi skracujú!
Vladársky dvor si žije v odtrhnutosti,
kým vydrancované polia sú spustnuté
a verejné sýpky zívajú prázdnotou.
No odevy vrchnosti sú vyparádené,
spoza opaskov im ostré meče vytŕčajú,
jedlom a pitím sa bezostyšne prežierajú,
tovarom a bohatstvom sa prepchávajú.
A to už treba naozaj nazvať zlodejstvom!
Takéto "hrdinstvo" veru nie je Cesta Tao !
54
Čo je dobre zakorenené, to sa nedá vytrhnúť,
čo je dobre prichytené, to nemožno odcudziť!
A tak ani tradíciu rituálnych obetí predkom, vykonávaných synmi a vnukmi, nemožno prerušiť!
Uvedúc sa v správny poriadok, stáva sa moja energia skutočne tvorivou,
uvedúc svoju rodinu v kultivovaný poriadok, stane sa jej tvorivá energia mnohonásobnou,
uvedúc svoju rodnú občinu v kultivovaný poriadok, stane sa jej tvorivá eneria skutočne ďalekosiahlou,
uvedúc svoju krajinu v kultivovaný poriadok, stane sa jej tvorivá energia skutočne vrcholnou
a uvedúc celé Podnebesie v kultivovaný poriadok, stane sa Jeho tvorivá energia skutočne univerzálnou!
Preto:
Čo sa týka svojho tela, pozorne naň dohliadajte!
Čo sa týka rodiny, pozorne na ňu dohliadajte!
Čo sa týka rodovej občiny, tiež na ňu pozorne dohliadajte!
Čo sa týka krajiny, aj na ňu pozorne dohliadajte!
A čo sa týka celého Podnebesia, i na to treba pozorne dohliadať!
Lenže, ako by som mohol ja rozumieť celému Podnebesiu?!
Jednoducho takto!
55
Ten, kto má hojnosť tvorivej energie Te, je prirovnateľný k novorodeniatku:
ani pichnutie hmyzom mu nehrozí,
ani uštipnutie hadom mu nehrozí,
ani roztrhanie dravou zverou mu nehrozí,
ani uchmatnutie dravým vtákom mu nehrozí!
Hoci má slabé kosti a mäkké svaly, pevne sa drží Matky-Živiteľky!
A hoci pritom nemá ani pomyslenie na spojenia muža a ženy, je schopný doviesť svoj plodivý akt k vrcholnému dovŕšeniu!
Vedieť tvoriť súčinne, to nazývam: trvalosť!
Vedieť tvoriť trvale, to nazývam: múdrosť!
A tým rozhojňovať život, to nazývam: šťastný osud!
Srdcom a mysľou správne pôsobiť na svoju životnú energiu čchi, to nazývam: silou!
No keď sa veci iba fyzicky posilňujú, rýchlo starnú a tomu hovorím nesledovať Cestu Tao!
A kto nesleduje Cestu Tao, s tým je veľmi rýchlo koniec!
56
Byť múdry neznamená veľa hovoriť,
veľa hovoriť neznamená byť múdry!
Zatarasovať vstupy svojho vnútra,
uzatvárať ich brány,
obrusovať svoju ostrosť,
uvoľňovať svoju vyhranenosť,
zmierňovať svoju žiarlivosť
a vedieť sa rozumne stotožniť s naším prašným svetom,
to je to, čo nazývam tým prapôvodným stotožňonaním sa!
Preto:
nemožno o nič usilovať len preto, že mi je to drahé,
nemožno o nič usilovať z vlastnej rozhadzovačnosti,
nemožno o nič usilovať zo ziskuchtivosti,
nemožno o nič usilovať zo zlomyseľňosti,
nemožno o nič usilovať z hrabivosti,
nemožno o nič usilovať z ochoty zbedačenia sa!
Preto:
Konajte len v snahe tvorivého obohacovania Podnebesia!
57
Nech sú krajiny spravované správne,
nech je používanie vojsk čo najzriedkavejšie
a nech sa v Podnebesí nezasahuje do prirodzeného chodu vecí!
Prečo som dospel k tomuto záveru?!
Pre toto:
Dosť už bolo v Podnebesí zastrašovania a vyhrážania, no osudom ľudu zostáva neustále zbedačovanie!
Ľudia majú stále viac vražedných nástrojov a v krajinách i v rodinách to vyvoláva stále väčšiu hnilobu a ľudskú tuposť!
A čím sú ľudia vynaliezavejší,	tým viac ich veci popudzujú k buričstvám,
													tým viac sú zákony len kvetnatými rečami
													a zlodejov a zdieračov je stále viac a viac!
Preto
Dokonalý Človek si povie:
Nebudem zasahovať, nech sa ľud sám prirodzenou cestou mení!
Budem dobrý a mierumilovný, nech je ľud sám od seba správny!
Nebudem nič činiť násilne, nech ľud sám od seba bohatsvo zveľaďuje!
A nebudem vyvolávať ani žiadostivosti, nech ľud sám od seba žije vo svojej prirodzenosti!
58
Ak bude Jeho vláda umiernená, ľud bude voči nemu úprimný,
ak bude jeho vláda neúprosná, ľud bude vo vzťahu k nemu bez zábran!
"Ó, veď od šťastia k nešťastiu je tak náramne blízko!
Ó, veď nešťastie je šťastia častým premožiteľom!
Tak ako rozpoznám,	kde je čoho krajná hranica
									a čo je kvôli čomu nesprávne?!"
Ak sa správne naopak stane zriedkavým,
ak sa dobré prevráti v skoro výstredné,
tak potom ľudská poblúdilosť, hovorím vám, bude vládnuť naveky!
A tak teda
Dokonalý Človek musí byť	zásadový, no neohrozujúci,
												dôsledný, no neubližujúci,
												presný, no neohraničujúci,
												žiarivý, no neoslepujúci!
59
Pre správne spravovanie ľudu i službu Nebesiam nie je nič dôležitejšie, než skromnosť a sebaukáznenosť!
Veď len skromnosť a sebaukáznenosť je skutočne tým, čo sa dá nazvať predvídavosťou!
A predvídavosť je pre vrcholnú mieru tvorivej energie Te, hovorím vám, to najdôležitejšie!
Veď vo vrcholnej miere tvorivej energie Te nejestvuje, aby ste boli vo svojom konaní neprimeraní.
A tomu, kto vo svojom konaní nie je v ničom neprimeraný, sa nestáva, aby nepoznal ťažisko svojej pravej osi!
A komu sa nestane, aby nepoznal ťažisko svojej pravej osi, ten je hodný vlastniť krajinu.
A ak sa stane Matkou-živiteľkou svojej krajiny, je hodný nadlho v tom zotrvávať!
A tak potom skutočne o ňom možno povedať, že má hlboké korene a pevné základy!
A to je Cesta dlhej a plodnej životaschopnosti!
60
Skutočne správne spravovať obrovskú krajinu je podobné umeniu smažiť krehkú rybičku!
A ak sa Podnebesie riadi Cestou Tao, duše zosnulých sa po mrti nestanú démonmi.
A ak sa duše zosnulých po smrti nestanú démonmi, ich démonstvo nebude ubližovať ľuďom.
A ak ich démonstvo nebude ubližovať ľuďom, potom ani Dokonalý Človek nebude nútený nikoho poškodiť.
A tak si tieto dva svety nebudú vzájomne ubližovať!
Pretože
tvorivá energia Te v nich bude prúdiť neprerušene!
61
Keď sa veľká krajina	stane akoby dolným tokom Podnebesia,
									stáva sa jeho spojnicou,
									stáva sa akoby jeho "samičkou".
A samička nad samčekom obvykle víťazí "uspokojením sa", a to tým, že s uspokojením prijme svoje miesto "dole".
Preto:
Veľká krajina práve týn, že voči malej krajine prijme miesto "dole", získa si ju!
A malá krajina tým, že voči veľkej krajine prijme miesto "dole", tiež získa!
A	tak jedna prijíma miesto "dole", aby získala,
	druhá prjíma miesto "dole", aby tým získala!
Veľké krajiny si musia neustále priať zjednocovať a zhromažďovať ľudí,
malé krajiny si majú neustále priať byť v službách ľudstva.
Ale každá svoje prianie dosiahne až vtedy, keď bude klásť svoju "veľkosť" naozaj úplne naspodok!
62
Cesta Tao vo svojom trvaní	je pre desaťtisíce vecí tajomstvom,
												je pre správnych ľudí drahocennosťou,
												je pre nesprávnych ľudí záchranou!
Ale	aj peknými rečičkami si možno všeličo vyhandlovať,
		aj honosným správaním je možné získať ľudí
a tak ako sa vyvarovať ľudských nesprávností?!
Práve preto
bol ustanovený štatút Syna Nebies,
boli utvorené tri stupne verejných hodností!
Ale nech by vás poctili akokoľvek drahými kočmi, vpredu s bujným štvorzáprahom, nikdy sa to veru nevyrovná usadeniu 
sa a nastúpeniu do toho, čo je Cesta Tao!
Veď práve preto si už v dávnoveku najväčšmi vážili to, čím je Cesta Tao!
Nehovorievali predsa:
	"Usilujúc sa, určite Ju dosiahneš a budeš ju mať!
	Len chýb sa pritom vyvaruj!"?
Preto:
Už kvôli Podnebesiu si Ju vážte!
63
Vykonáva nezasahovaním,
uskutočňuje nečinnosťou,
ochutnáva nevychutnávaním,
tvorí veľké z malého,
		 mnohonásobné z nemnohého,
na zlo odpovedá činorodou a tvorivou energiou Te,
dopredu	vyrieši obťažné pomocou toho, čo je prosté,
				vytvorí veľké z toho, čo je malé a nepatrné.
Všetky ťažko riešiteľné veci v Podnebesí nevyhnutne začína od jednoduchostí,
všetky veľké činy v Podnebesí nevyhnutne začína od drobností!
A preto
Dokonalý Človek sa nikdy Veľkým nerobí!
No práve preto
je schopný svoju veľkosť vytvárať!
Ľahkovážnosťou sa nevyhnutne pripravíte o dôveru,
zjednodušovaním nevyhnutne mnohé skomplikujete!
A tak teda
Dokonalému Človekovi práve preto, že všetko považuje za rovnako obťažné,
nič nie je napokon skutočne obťažné!
64
Čo je spokojné, ľahko sa dá spravovať,
čo ešte nie je vo veštebné ryyhy vypálené, ľahko sa dá predznačiť,
čo je krehké, ľahko sa dá rozomlieť,
čo je drobulinké, ľahko sa á rozprášiť.
Čo teda ešte nie je uskutočnené, to sa dá vykonať,
čo nie je rozvrátené, to  sa dá usporiadane spravovať!
Strom, ktorý ledva objímeš, zrodil sa z maličkého klíčka,
deväťposchodová pagoda vyrástla z drobných zrniek zeminy,
tisíc li dlhá cesta začala prvým vykročením.
No zásahom do toho možno všetko zničiť,
uchvacovaním toho môžeme to tratiť!
A atk teda naozaj
Dokonalý Človek	práve tým, že nezasahuje, nič neničí,
								práve tým, že nič neuchvacuje, nič nestratí!
Mnohé ľudské skutky bývajú už skoro vykonané a práve vtedy sa všetko zrazu zmarí!
Je potrené, aby ste boli rovnako opatrní na konci ako na začiatku, len vtedy vaša námaha nebude márna!
A tak teda
snahou Dokonalého Človeka nie je pachtiť sa po ťažko získateľnom tovare,
vzdelávanie sa Dokonalého Človeka je v ďaľšom a Ďaľšom odnaúčaní sa ľudských chýb!
Tým napomáha desaťtisícom vecí v ich prirodzenom dianí a preto nikdy nepotrebuje do ničoho zasahovať!
65
V dávnych dobách tí, čo správne postupovali Cestou Tao,
neusilovali sa o to, aby bol ľud osvietený, ale ponechávali ho v jeho prirodzenej prostote.
Veď ťažké je spravovať ľud, ktorý veľa mudruje!
Pretože
mudrovaním sa pri spravovaní zeme dospieva k jej vydrancovaniu,.
Jedine zbytočným nemudrovaním možno dospieť k šťastnému osudu!
Kto pochopí tieto dva rozdiely, jedine ten dospeje k pochopeniu správnej miery vecí.
A len pri trvalom pochopení správnej miery vecí možno hovoriť o pravej energii Te !
Takáto pravá energia Te máva potom	veľmi hlboké korene a
																veľmi ďalekosiahle výsledky!
Opakom toho je zameriavanie sa na veci!
A až keď pochopíte tento rozdiel, až potom doiahnete súlad vo všetkom!
66
Ako je možné, že rieky a moria majú moc ovládať stovky  hlbín a údolí?!
Pretože ich majstrovskou dokonalosťou je smerovať "nadol"!
Preto:
Kto má možnosť vládnuť stovkám údolí,
ak si praje "byť nad ľuďmi", má svojimi slovami smerovať k nim dolu,
ak si preje "byť pred ľuďmi", má svoju osobu klásť až za nich!
Jedine preto
Dokonalý Človek,	dostanúc sa nad ľud nebude mu bremenom,
								dostanúc sa pred ľud nebude jeho nešťastím!
A Podnebesie, nadšene si ho vyvoliac za svojho vládcu, nebude ho musieť znenávidieť, ba ani potom sa proti nemu vzbúriť!
A tak potom
sa v Podnebesí nenájde nikto, kto by s ním bojoval o moc!
67
Všetci v Podnebesí tvrdia, že tá moja Cesta Tao je síce Veľká, ale akoby bola pre život nepoužiteľná.
Veď už len preto, že je Veľká, je akoby nepoužiteľná!
Predsa ak je niečo dlho obľúbené, tak to bude určite nejaká hlúposť!
Tri klenoty v sebe máme, ktoré si treba uchovávať a ochraňovať:
prvý je súcit,
druhý je skromnosť
a tretí je nedovaľonať si stavať sa v Podnebesí pred iných!
Súcit podmieňuje schopnosť byť statočným,
skromnosť podmieňuje schopnosť byť štedrým
a nedovoľovať si stavať sa v Podnebesí do popredia, to podmieňuje zmysel pre zodpovednosť!
Dnes je však súcit zavrhovaný, a tým je zavrhovaná aj naozajstná statočnosť.
Aj skromnosť je zavrhovaná, a tým je zavrhovaná aj štedrosť.
Ba zavrhovaná je aj ústupčivosť, a tým sú teda zavrhovaní aj tí, čo sa dokážu postaviť tvárou v tvár smrti!
Kto bude mať súcit, ten v boji zvíťazí a v obrane bude neporaziteľný.
A aby bolo po všetky dni aj v budúcnosti bezpečne, na to je potrebná obrana súcitom!
68
Mastrovský veliteľ nie je bojachtivý,
majstrovský zápasník nie je vznetlivý,
majstrovský premožiteľ nie je zádrapčivý,
majstrovský ovládateľ ľudí sa vie podriadiť!
A to je práve to, čomu hovorím: energia neútočenia,
	to je to, čo nazývam: silou ovládania ľudí,
	to je to, čo je tou najhodnotnejšou osou	Nebies
																		i ľudských dejín!
69
Kto používa vojsko, máva zásadu:
kde sa neodvážim byť pánom, budem aspoň hosťom,
kde sa neodvážim postúpiť o palec, ustúpim o stopu!
Ale to je to, čomu hovorím:
postupovať bez postupu,
vyhŕňať si rukáv bez odhalenia ramena,
uhýbať bez útočníka,
útočiť bez zbraní!
A niet veru väčšieho nešťastia než brať na ľahkú váhu protivníka!
Ak beriete na ľahkú váhu protivníka, dožijete sa väčšieho sklamania než pri kvílení nad stratou svojho pokladu!
Preto:
Ak vzájomne skrížite zbrane, nech zvíťazí ten, kto sa zľutuje!
70
Moje slová sú veľmi	ľahko pochopiteľné a
									ľahko uskutočniteľné,
no napriek tomu niet v Podnebesí nikoho, kto ich vie pochopiť
																	a kto ich vie uskutočniť.
Moje slová však majú svojho prapôvodcu
a ich uskutočňovanie má svojho pána!
A len preto, že	niet u ľudí porozumenia pre ne,
							niet u nich porozumenia ani pre mňa.
Ale len čo mi niekto predsa porozumie, okamžite ma rešpektuje!
Tak reda predsa je pravdou,
že Dokonalému Človeku aj spod vrecoviny žiari v hrudi drahokam!
71
Spoznávaním nepoznaného sa dostávam na vrchol,
nepoznávaním poznaného upadnem do chorobnosti!
No len tak, kto si v chorobe prizná, že je chorý,  je schopný choroby sa zbaviť!
Dokonalý Človek práve preto nebýva chorý, že si v chorobe vie priznať, že je chorý.
A tak sa z nej napokon naozaj dostane!
72
Akonáhle ľud prestáva mať strach, potom je to už naozaj vyhrotené!
A potom	nebude tej neúctivosti, v ktorej by nezotrvával,
				nebude tej nenávisti, ktorú by nesplodil!
No nech len ten, kto nevie nenávidieť, môže nebyť nenávidený!
A tak teda
Dokonalý Človek	z vlastného sebapoznania neholduje sebaobdivovaniu
								a z lásky k sebe neholduje sebauctievaniu!
Preto:
Odmietajte tamto a držte sa tohto!
73
Spojením odvahy s bezočivosťou sa dospieva k vraždeniu,
spojením odvahy s ukáznenosťou sa dospieva k životu.
Tieto dva druhy ľudského správania majú teda za následok alebo prospech,
																								alebo škodu!
A ak sa teda Nebesia rozhnevajú, každý vie, prečo!
Lenže tým sa aj Dokonalý Človek môže dostať do ťažkostí.
Nebeská Cesta Tao však	aj bez boja vždy zvíťazí,
											aj bez slov dokonale odpovie,
											aj bez zavolania sama od seba príde
											a všetko vždy dokonale vyrieši!
Veď sieťovina Nebies je taká rozsiahla, že sa z nej nič nevytratí!
74
Ak sa už ľud prestal báť smrti, aký bude mať význam smrťou ho zastrašovať?!
Zapríčiní to jedine to, že ľud, ktorý bude trvalo žiť v hrôze smrti, začne byť nevypočítateľný a ťažko ho potom udržíte v 
poslušnosti popravovaním.
Ach, veď kto by si už vtedytaké niečo trúfal?!
Ak začne niekto popravovať namiesto kata, o tom tvrdím, že fušuje do remesla majstrovi-tesárovi.
A keď niekto fušuje do remesla majstrovi-tesárovi, nie je možné, aby si neporanil ruku!
75
Ak začne ľud trpieť hladom, pretože je vrchnosťou stále viac zdieraný nadmernými daňami, tak to už potom bude veľmi hrozný
 hladomor!
Ak už bude ľud veľmi ťažko spravovateľný, pretože do jeho vecí vrchnosť neustále zasahuje, tak to už potom bude naozaj 
ťažko spravovateľný!
A ak už ľud začne brať aj smrť na ľahkú váhu, pretože vrchnosť začína mať na jeho život stále väčšie požiadavky, tak to už 
potom naozaj nebude ani smrťou zastrašiteľný!
Iba ten, kto odmieta zasahovať do života, iba ten je skutočne schopný vážiť si život!
76
Pri narodení býva človek mäkučký a slabučký,
pri smrti býva už tvrdý a ošľahaný.
Aj rastliny a stromy sú	pri zrode slabučké a krehučké,
										pri zhyne hnilé a zdrevenelé.
Preto:
Tvrdosť a sila sú sprievodnými znakmi umierania,
slabosť a mäkkosť sú sprievodnými znakmi zrodenia!
A tak teda
sila zbraní nie je víťazstvom a
sila stromu privábi len sekery!
Silou a velikášstvom sa dostávate nadol,
slabosťou a mäkkosťou sa dostanete na vrchol!
77
Nebeská Cesta Tao	akoby bola napínaním obrovského luku.
									Čím viac sa napína, tým viac sa ohýba,
									čím menej sa napína, tým viac sa dohora zdvíha.
									Kde má prebytky, tam uberá,
									kde má nedostatky, tam pridáva.
Nebeská Cesta Tao teda z prebytkov uberá a nedostatkom pridáva!
Ľudská Cesta Tao, tá býva inakšia:
								uberá z nedostatkov, aby poslúžila prebytkom!
Kto z ľudí je však schopný nakladať s prebytkami tam, aby to poslúžilo Podnebesiu?
Len ten, kto má Cestu Tao!
A tak teda
okonalý Človek	koná bez toho, aby sa na to upínal,
							úspešne dovršuje bez toho, aby v tom zotrvával
							a nikdy si nepraje vystavovať na obdiv svoju výnimočnosť!
78
V Podnebesí nie je nič mäkšie a poddajnejšie ako voda,
a predsa, ak voda zaútočí na tvrdé a silné, niet ničoho,	čo by nad ňou zvíťazilo,
																							čo by ju bytostne zmenilo!
To, že zvíťazí slabé nad silným,
						mäkké nad tvrdým,
o tom niet v Podnebesí pochýb!
U mnohých ľudí však niet schopností konať podľa toho!
Práve preto
Dokonalý Človek sa neustále utvrdzuje:
"Ak sa o tých, ktorí sa podujímajú odstraňovať odpadky a špinu, hovorí, že sú strážmajstrami duchov pôdy a úrody,
tak tí, ktorí sa podujímajú odstraňovať nešťastný osud zeme, tí musia byť v Podnebesí skutočnými Vojvodcami!"
Toto sú naozaj dôveryhodné slová, aj keď sa zdajú protirečivé!
79
Aj po utíšení veľkého rozhorčenia istá rozčúlenie zostáva.
Tak ako sa ôžem považovať za dokonale dobrého?!
Preto:
Dokonalý Človek venuje pozornosť len zárezom na svojej ľavej strane úpisu a nevymáha dlhy od iných!
Kým má tvorivú energiu Te, plní si všetky svoje zárezy na úpise.
Keď ju nemá, hľadá, kam mu uniká.
A večná Cesta Tao nepozná rodinkárstvo. Vždy je na strane perfektného Človeka!
80
Malé krajiny s malými počtami ľudí,
majúc rôzne prostriedky na zastrašovanie a nepoužívajúc ich,
a tým majúc ľud, ktorý z obáv pred smrťou nebude musieť prchať doďaleka,
hoci budú mať vojenské vozy i lode, nebuddddú musieť do nich nasadať, 
hoci budú mať vojenské brnenia a zbrane, nebudú musieť používať ich. 
A práve tým dosiahmu, že ľud   si bude v pokoji uzlíčkovať čas
 													a vychutnávať sladkosť života!
													Z jedla si bude robiť krásu,
 													jeho odevy budú uhladené,
													jeho obydlia budú veselé a
													jeho obyčajmi sa stanú priateľské susedské
													prostriedky!
Krajiny tieto si začnú byť akoby nadohľad
a vzájomne si budú počuť  kikiríkania kohútov
											i štekot psov.
A ich obyvatelia budú zomierať až po dovŕšení staroby a bez toho,
aby sa museli beznádejne Podnebím potulovať sem a tam!
81
Dôveryhodné slová nebývajú ľúbivé,
ľúbivé reči nebývajú dôveryhodné!
Čo je vynikajúce, nepotrebuje byť obhajované,
čo potrebuje byť obhajované, nebýva vynikajúce!
Múdrosť nie sú rozsiahle vedomosti,
rozsiahle vedomosti nemusia byť múdrosťou!
Dokonalý Človek nehromadí!
Čím viac koná pre druhých, tým viac má,
čím viac ľuďom dáva, tým viac sa mu dostáva!
Večná Cesta Tao je tvorbou prospechu bez zničenia.
Cesta Dokonalého Človeka je konaním bez boja!

 

 

   Knihu o Ceste Tao a jej tvorivej energii Te prepísal, upravil a poskytol OSIRIS.

mail, homepage

Sorry za takého formátovanie. Nemal som čas (a chuť) to prerobiť...
Stiahnite si kompletné Tao Te Ting.