Make your own free website on Tripod.com

 

SEFER JECIRA

pokus o rekonštrukciu textu podľa Gérarda Papusa

 

1. kapitola. Všeobecný prehľad
2. kapitola. Sefiry alebo desať numerácií
3. kapitola. Dvadsaťdva písmen (Všeobecný prehľad)
4. kapitola. Tri matky
5. kapitola. Sedem dvojitých
6. kapitola. Dvanásť jednoduchých
7. kapitola. Súhrn vzťahov, tvorenie pomocou písmen
Záverečné zhrnutie

 

1. kapitola. Všeobecný prehľad

    Tridsiatimi dvoma divotvornými a tajomnými cestami múdrosti Joah Boh izraelský, živý Boh a Kráľ Vesmíru, Boh milosrdenstva a milosti, vznešený a najvyšší Boh, Boh vládnuci vo Večnosti, svätý Boh, založil svoje meno na troch numeráciách: Sefer, Sefar a Sipur, to znamená číslo, počítajúci a počítané, obsiahnuté v desiatich sefirách, teda v desiatich vlastnostiach okrem nevysloviteľnej, a v dvadsiatich dvoch písmenách.
    Písmená sa delia na tri matky, sedem dvojitých a dvanásť jednoduchých znakov. Desať sefir okrem Nevysloviteľného (Ejn Sof) je ako desať prstov na ruke, päť a päť; ale páska jednoty ich prestupuje. Vo výklade reči a pri obriezke sa znova stretneme s desiatimi sefirami okrem Nevyslovitelného.
    Desať a nie deväť, desať a nie jedenásť:
    snaž sa pochopiť svojim rozumom a porozumieš im svojim dôvtipom. Cvič na nich svojho ducha, bádaj, pozoruj, cvič svoje špekulatívne myslenie a imagináciu, daj veciam spočinúť na ich prazáklade, považuje teda Stvoriteľa za prazáklad všetkých vecí.
    Desať sefir je okrem Nevysloviteľného, ktorého desať vlastností je nekonečných: nekonečné na začiatku, nekonečné na konci. Pre ne nie je konca ani v dobre, ani v zle, ani vo výške, ani v hĺbke, ani na východe, ani na západe, ani na severe, ani na juhu. Len Pán sám je nad nimi, večný Kráľ; on ich ovláda z výšky svojho trónu od večnosti do večnosti.
    Základom všetkého je dvadsaťdva písmen: tri matky: alef, mem a šin, ktoré odpovedajú miere zásluhy, miere viny a váhe zákona a snaží sa ich priviesť do rovnováhy; sedem dvojitých: bejt, gimel, dalet, kaf, pe, reš a tav, ktoré odpovedajú životu, mieru, múdrosti, bohatstvu, potomstvu, priazni, a panstvu; a dvanásť jednoduchých he, vav, zajin, chet, tet, jod, lamed, nun, samech, ajin, cade a kuf, ktoré odpovedajú zraku, sluchu, čuchu, reči, tráveniu, plodeniu, pohybu, chôdzi, hnevu, smiechu, myšlienke a spánku.
    Týmto spôsobom Jah, večný Zebaoth, Boh izraelský, všeoživujúci, všemohúci, najvyšší vznešený Boh, ktorý vládne vo večnosti a ktorého meno je posvätené, stvoril troch otcov a ich potomstvo (vzduch, vodu, oheň a všetko, čo z nich vzniklo), sedem dobyvateľov a ich légie (sedem planét a hviezdy) a tiež štyri vrcholy kocky. Dôkaz toho je daný hodnovernými svedkami: svet, rok a človek, základné pravidlá desiatich, troch, siedmich a dvanástich sú prítomné; ich riadiacimi centrami sú Drak, Sféra (Zverokruh) a Srdce.

 

 

2. kapitola. Sefiry alebo desať numerácií

    Desať sefir existuje okrem Nevysloviteľného; majú vzhľad jasného plameňa, ich koniec zaniká v nekonečne. Slovo Božie v nich neustále obieha zhora dole a zdola hore. Podobajú sa víru a prispievajú k naplneniu slova Božieho; skláňajú sa pred trónom Večného.
    Desať sefir existuje mimo Nevysloviteľného; uváž, že ich koniec je spätý z ich počiatkom ako plameň z ohňom. Lebo Pán sám je Pánom nad nimi a nie je druhého. Aké číslo by si menoval preč číslom jedna?
    Desať sefir existuje vedľa Nevysloviteľného; mysli na to, že ich koniec je spojený z ich počiatkom ako tajomstvo. Zastáva svoje myslenie a ak je tvoje srdce slabé, vráť sa k počiatočnému bodu (tj. ak cítiš, že nebudeš schopný veľké tajomstvo podržať pre seba, ustaň v bádaní). Preto stojí písané: Vyjsť a nevrátiť sa; preto bol uzavretý svazek: desať sefir existuje vedľa Nevysloviteľného. Prvá sefira, Jednotka, je duchom živého Boha. Pochválené buď jeho meno, pochválené buď meno Boha, živého vo Večnosti. Hlas, duch, slovo - to je duch svätý.
    Dvojka (alebo druhý princíp Vesmíru) je dychom, vychádzajúcim z Ducha, a v ňom je zakopané a vtisnutých dvadsaťdva písmen, tri matky, sedem dvojitých a dvanásť jednoduchých, každá z nich je Duch.
    Trojka je voda, prichádzajúca z dychu (alebo z ducha), a s nimi (s dychom alebo duchom) spracovala a charakterizovala neoživenú a prázdnu prahmotu. Založila Tohu, líniu uzavierajúcu svet kolom dokola, a Bohu, tajomné, do priepasti položené kamene, z ktorých tryská voda.
    Štvorka je oheň, prichádzajúci z vody, a s nimi (s ohňom a vodou) vytvorila trón svojej cti, Nebeské kola Ofanim, Sväté zvieratá Serafim, a služobných anjelov, a vládou nad nimi vytvorila svoje sídlo, lebo stojí písané: On je to, kto z ohňa stvoril svojich anjelov a svojich služobných duchov.
    Peťka je pečať, ktorou zapečatil hlbinu, keď ju pod sebou spozoroval. Svojou pečaťou jej vtisol meno Jey.
    Šestka je pečať, ktorou zapečatil hlbinu, keď ju pod sebou spozoroval. Svojou pečaťou vtisol jej meno Jve.
    Sedmička je pečať, ktorou zapečatil východ, keď ho pred sebou uvidel. Vtisol mu svojou pečaťou meno Ejv.
    Osmička je pečať, ktorou zapečatil západ, keď ho za sebou uvidel. Vtisol mu svojou pečaťou meno Vej.
    Deviatka je pečať, ktorou zapečatil juh, keď ho uvidel po svojej pravici. Vtisol mu svojou pečaťou meno Vje.
    Desiatka je pečať, ktorou zapečatil sever, keď ho uvidel po svojej lavici. Svojou pečaťou mu vtisol meno Evj.
    To je desať nevysloviteľných duchov živého Boha: duch, dych čiže vzduch, voda, oheň, výška, hĺbka, východ, západ, sever a juh.

 

 

3. kapitola. Dvadsaťdva písmen (všeobecný prehľad)

     Dvadsaťdva písmen sa skladá z troch matiek, siedmych dvojitých, a dvanástich jednoduchých. Tri matky sú Alef, Mem a Šin, tj. vzduch, vod a oheň. Voda je nemým M, syčiaci oheň S a vzduch A, prostredník medzi oboma, ako váha zákona CHOK, je stredom medzi zásluhami a vinou. Dal týmto dvadsiatim dvom písmenám tvar a podobu, a pretože ich rôznym spôsobom kombinoval, stvoril dušu toho všetkého, čo je stvorené a čo má byť stvorené.
    Dvadsaťdva písmen je zahalených do hlasu, vyrytých do dychu a umiestnené pre výslovnosť na týchto päť miest: do hrdla, na podnebie, na jazyk, za zuby a na pery.
    Dvadsaťdva písmen, základných elementov, je umiestnených do sféry, ktorej číslo je 231. Kruh, ktorý ich obsahuje, sa môže točiť buď dopredu, a potom znamená šťastie, alebo naspäť, a potom znamená opak. Preto dal písmenám význam a kombinoval ich, Alef zo všetkými a všetky z Alefom, Bejt zo všetkými a všetky z Bejt atď.
    Tak vzniklo 231 brán, a tak vidíme, že všetky reči a všetky tvory vznikajú týmto spôsobom tvorenia a v dôsledku toho vychádza všetko tvorstvo z jedného mana. Tak stvoril Alef a Tav (alfu a omegu), ktoré sa nemenia a nestarnú. Znakom toho všetkého je dvadsaťdva písmen a jediné telo.
    Dvadsaťdva písmen sú základnými elementmi: tri najvyššie, sedem dvojitých a dvanásť jednoduchých.
    Tri sú najvyššie: Alef, Mem a Šin, tri živly: oheň, vzduch a voda. Pôvodom (substanciou) neba je oheň, pôvodom atmosféry vzduch, pôvodom zeme voda: oheň stúpa hore, voda zostupuje dole a vzduch je princípom, ktorý medzi nimi ujednáva rovnováhu. Mem je tíží, Šin je hrotité (hore smerujúce) a Alef je medzi nimi prostredníkom. Alef-Mem-Šin je zapečatené šiestimi pečaťami a zahalené do mužstva a ženstva, pretože podľa známeho matematického učenia môže existovať len šesť kombinácií troch písmen, tri "silné" a tri "slabé". To vedz a cvič svoju meditáciu a špekulatívne myslenie na nasledujúcom: oheň podporuje vodu.
    Sedem dvojitých, b, g, d, k, p, r, t, sa používa v dvojí výslovnosti: bejt, gimel, kaf, pe, reš, tav. Jedna výslovnosť je mäkká, druhá tvrdá ako obraz sily a slabosti. Dvojité písmená predstavujú protiklady. Opakom života je smrť, opakom bohatstva chudoba, opakom kultúry (výstavby) je pustošenie, opakom krásy škaredosť, opakom moci poroba.
    Dvanásť jednoduchých písmen: he, vav, zajin, chet, ted, jod, lamed, nun, samech, ajin, cade, kuf. On ich navrhol, vytvoril, zmnožil, uvážil a kombinoval. Ako ich zmnožil? - Dva kamene stavajú dva domy, tri stavajú šesť, štyri stavajú 24, päť stavia 120, šesť stavia 720, sedem 5040 domov. Od toho začni a počítaj, čo nemôžu tvoje ústa vysloviť a tvoje ucho pochopiť.
    Pomocou týchto písmen vybudoval svet Jah, večný Sebaot, Boh izraelský, Boh živý, všemohúci, najvyšší a vznešený Pán, ktorý sídli vo Večnosti a ktorého meno je posvätené. J a H je zložené z dvoch, J H V H zo štyroch písmen. Sebaoth je ako poľné znamenie jeho zástupov. Boh Izraele: Izrael je ako knieža pred Bohom. Živý Boh: tri veci sa nazývajú živými: živý Boh, živá voda (voda života) a strom života. El: silný. Šadaj: doteraz postačujúci (pomáhajúci). Najvyšší: lebo sídli na výšinách a stojí nad všetkými bytosťami. Vznešený: lebo nesie a drží výšku a hĺbku, zatiaľ čo nositelia dole sú bremenom hore, nachádza sa On hore a nesie zhora (dole sa nachádzajúci náklad). On nesie a drží večnosť. Ten, ktorý sídli vo večnosti, lebo jeho vláda je prísna a trvá bez ustania. Jeho meno je pochválené: lebo ON a jeho služobníci sú svätý a chváli ho stále: svätý, svätý, svätý.
    Dôkazom toto sú vierohodný svedkovia: Universum, rok a duša. Dvanásť je ich najnižšie, nad nimi sedem a nad siedmimi tri: z týchto troch stvoril svoj svätostánok; všetky sú spojený s jednotkou (s Vše-Jediným). Znak jediného, okrem ktorého nie je druhého vo svete vládnuceho kráľa, ktorý je jeden a ktorého meno je jeden.

 

Podľa Papus: Kabbala


Zatiaľ len toto. Ďalšie po upgrade...