Make your own free website on Tripod.com

 

 

ÚVOD DO MÁGIE

 

Pri čítaní tejto stránky sa možno mnohým bude zdať, že informácie, návody a postupy tu podané sú nesúvislé. Je to tak. Stránka je ešte v konštrukcii a postupne sem budem doplňovať ďalšie a ďalšie informácie. Táto stránka sama o sebe je nezaujímavá, ale stane sa potrebnou keď dopíšem ďalšie kapitoly o mágii. Tu si potom budete môcť vyhľadať čo kedy urobiť, aké vykurovadlo použiť, ako zostrojiť nástroje etc.
Návody a popisy sú čerpané z rôznych okkultných kníh (pozri sa na zdroje), väčšinou však z kabbalistického rukopisu Claviculae Salamonis (Kľúče Šalamúnove), ktorý obsahuje základy praktickej mágie.

 

!!! UNDER CONSTRUCTION !!!

 


I. Theoria

 

 

 

Mágia - pojem

    Okkultizmus - to je súhrn tajných teoretických náuk a praktických návodov k poznaniu a ovládnutiu sveta okolo nás. S okkultizmom je súznačný hermetizmus, nazývaný tak podľa mena legendárneho egyptského adepta, ktorého Gréci poznali ako Herma Trismegista a Egypťania ho stotožňovali s Thótom, bohom mesiaca.
    Ak chcú zasvätenci zhrnúť syntézu hermetizmu jedným vhodným názvom, potom hovoria o mágii.
    Medzník, medzi vedením nadprirodzeným - mágiou - a vedami všeobecne užitočnými nebýval vždy určitý a stály. Súbežne s postupujúcou civilizáciou sa stávali vždy nové skutočnosti z oblasti prírodnej vedy majetkom obecným; prešli z tajomného šera ezoterizmu, z rúk kňazov a mágov do exoterného sveta ľudí. Teraz tak všedná úloha ako zapálenie ohňa bola kedysi okkultním umením. (Alebo hypnóza. V Papusovej Praktickej mágii sa o nej ešte píše ako o mágii !) Mnohé skúsenosti z alchýmie prebrala chémia novodobá; a skúsenosti hermetického lekárstva lekárstvo obyčajné.
    Vynára sa otázka či sa niekedy zastaví tento ústup okkultných náuk a kde nájdeme bezpečné, všeobecne ustálené meradlo medzi oblasťou fenoménov skutočne magických a medzi empirickými vedami prírodnými, ktoré sú voľne prístupné všetkým.

 

Definícia mágie

    Tu je niekoľko definícií:

    "Mágia je veda o príčinách všetkého Bytia."; "Náuka učiaca, ako sa dá ľubovoľne meniť príčiny Bytia." - táto definícia by sa hodila asi len pre mágiu teoretickú. Vedou o príčinách bytia môže byť aj filozofia alebo biológia.

    "Mágia uvoľňuje a napomáha účelom Bytia" - príliš neurčitá.

    "Mágia je veda o pravde a svetle." - Ani táto eticko-estetická definícia nevystihuje podstatu mágie, ani po stránke teoretickej a ani praktickej.

    "Mágia je najvyššou náukou o silách." - hodila by sa asi len pre teoretickú mágiu.

    "Mágia je svätou vedou, tryskajúcou z duchovného sebapoznania Božského Človeka." - vysvetľuje len pôvod najvyššej formy mágie a napovedá, že pre dokonale prebudeného adepta je magické konanie čímsi spontánnym a samozrejmým.

    Pomerne najdokonalejšie vystihol podstatu mágie Papus vo svojej Praktickej mágii:
    "Mágia je použitie dynamizovanej ľudskej vôle k rýchlejšiemu vývinu živúcich síl Prírody."
    Papusova definícia ale prihliada hlavne k praktickej stránke mágie. Papus tiež obmedzuje pojem mágie na mágiu ľudskú. Magicky pôsobiť môžu aj bytosti iného ako ľudského rádu, do bytostí elementálnych až k vysokým Inteligenciám sveta božského. Pojem "dynamizovanej vôle" výborne vystihuje odlišnosť magického voľného pôsobenia od obvyklých prejavov vôle nedynamizovanej. Rovnako úmysel dynamizovanej vôle, nesúcej sa k "rýchlejšiemu vývinu živúcich síl Prírody" dobre vyjadruje nadprirodzený charakter magického pôsobenia, ktorého účelom je dosiahnuť zrýchleného výsledku ku ktorému by sa ináč mohlo dospieť pôsobením zákonov a síl nižšej prirodzenosti až po dlhšej, pomerom primeranej dobe. Túto rozdielnosť pôsobenia najlepšie osvetlí tento známi príklad: Jogín, pôsobí magicky, používa svojej dynamizovanej vôle k tomu, aby ním zasiate zrno urýchlene vyklíčilo, vyrástlo a uzrelo, k čomu by za normálnych okolností bolo potrebnej doby niekoľkých týždňov.

    A definícia O. Eliáša (autora knihy z ktorej čerpám) po rozbore a upravení definície Papusovej: "Mágia je súhrn vedenia a prostriedkov, umožňujúcich dynamizovanej vôli pôsobiť na rychlejší vývin prírodných síl.""Obory" mágie

Psychurgia

    Psychurgia je magické umenie vchádzať v styk z duchovnými bytosťami - z výnimkou vysokých Inteligencií rádu božského, - a užívať ich pomoci radou a skutkom.
    Takého bytosti sú jednak oddelené duše ľudí, najčastejšie už mŕtvych, ale tiež aj ľudí žijúcich ale spiacich - alebo démonické bytosti neľudského, ale nižšieho rádu. Sú to hlavne duchovia živlov (elementálovia) a obyvatelia astrálnej pláne. Obrad, ktorý psychurgia používa k splneniu svojich cieľov sa nazýva evokácia.
    Všetky primitívne formy mágie ako africký Démonizmus alebo ázijsko-americký Šamanizmus sú typickou psychurgiou.

Theurgia

    Theurgia je vyššia forma psychurgie. Jej cieľom je styk s inteligenciami vyššieho rádu: s vladármi živlov a astrálu (Kámadévmi), s božskými bytosťami Manasu, s anjelmi a démonmi planét. Výkonný obrad theurgie je rovnako ako pri psychurgii evokácia. Príkladom je veľká evokácia planetárnych inteligencií podľa tak zvanej štvrtej knihy Agrippovej (uverejním ak chcete... je to zaujímavé).
    Počiatky theurgie nachádzame už v magických textoch starobabylonských. K dokonalosti ako veda a ako praktické umenie však dozrela až v prvých storočiach po Kristovi u Novoplatonikov. Jej otcom je tu Jamblichos zo svojim monumentálnym dielom "O mystériách staroegyptských". Neskorý stredovek a doba renesančná už právom považovali theurgiu za korunu praktickej mágie, zdokonalili ju v nejednom smere za pomoci Kabbaly. Najvzácnejším theurgickým dielom tejto hermetickej doby sú známe "Claviculae Salamonis". V poslednej dobe obohatili theurgický rituál niektoré tajné magické spoločnosti, zvlášť v súvislosti z tzv. astromágiou a v spojení s do tej doby neznámymi rituálmi orientálnymi, hlavne indickými. Tieto reformné snahy sú pomerne nedávne. Na verejnosť preniklo len málo indiskrétností nemeckého okkultistu Durra. Ale Durrove knihy samy (napríklad Experimentána démonológia) neprinášajú v celku do praktickej theurgie alebo psychurgie nič nového.

Astrológia

    Túto vedu z nás asi pozná každý (teda v jej zdegradovanej podobe) preto len krátko:
    Astrológia vyhľadáva, porovnáva a vysvetľuje súvzťažnosti medzi dejmi tohto fyzického sveta a zjavmi hviezdneho neba. Tieto zjavy sú podmienené pohybmi, polohami a vplyvmi planét, stálic a celých súhvezdí, odpozorovanými skúsenosťami. Astrológia je ako veda prevažne empirická, nevyžaduje žiadne zvláštne schopnosti svojich žiakov, a po stránke teoretickej je v základe všetkým prístupná a naučiteľná.
    Astrológia je pre vlastnú Mágiu najdôležitejšou vedou pomocnou, lebo určujúc najvhodnejší čas a niekedy aj smer magických úkonov, šetrí mágove sily, čím sa hlavne začiatočníkom v praktickom hermetizme stáva veľmi prospešnou.
    Spojením princípov a zásad astrológie s princípmi arkány vysokej mágie vznikla v novšej dobe v lone niektorých tajných magických spoločností samostatná náuka nazývaná ASTROMÁGIA, pýcha týchto rádov, dôkladne strážené tajomstvo, z ktorého na verejnosť nepreniklo vôbec nič. Učí sa v nej napríklad zdanlivé nemožnosti: víťaziť nad osudovými vplyvmi hviezd a to aj v nižšej, fyzickej a astrálnej prirodzenosti človeka. K tomuto cieľu sa vytvorí zložitým magickým obradom nový horoskop, hlavne nová počiatočná konštelácia (radix), ako by došlo k novému narodeniu, ale v tom istom fyzickom tele a za toho istého života. Toto astromagicky vykonštruované nové zrodenie je potom bránou do nového života, dopredu pripraveného, s podmienkami čo najpriaznivejšími a ľubovolne dlhého.
    Astromagický systém obsahuje aj najdokonalejšie návody na tvorbu tzv. subtrahentných bytostí (géniov, služobných duchov...) a to s najmenším rizikom pre ich tvorcov.

Alchýmia

    Alchýmia je po astrológii zo všetkých odvetví hermetickej vedy najbližšie k vedám obecným. Historická a najlepšie známa forma alchýmie sa snaží poznať principiálne pôvodu a skladby hmoty, uviesť hmotu spätným spôsobom na materiu prazákladnú (prima materia) a z tejto dať opäť vzniknúť novým hmotám a prvkom.
    Úlohou alchýmie bolo aj vyrábanie liekov na rôzne nemoci a tvorenie fyzikálnechemických zázrakov ako napríklad večné, t.j. storočia horiace lampy.

 

Parapsychológia
construction


Špiritizmus

construction

 

 


II. Praktická mágia

 

 

Tabulka planetárnych hodín
 
 

Hodiny Nedela Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota
1 
2 
3 
4 
5 
6    denné 
 
8 
9 
10 
11 
12
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
1 
2 
3 
4 
5 
6    noené 
7 
8 
9 
10 
11 
12   
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars
slnko
venuša
merkur
mesiac
saturn
jupiter
mars

 
 
Denné hodiny začínajú východom slnka a končia jeho západom. Nočné hodiny zasa začínajú západom a končia východom slnka. Hodnota kačdej tejto planetárnej hodiny sa mení každým dňom. Každý magický výkom treba prevádzať v deň a hodinu na to určenú.

Hodiny magických výkonov:

Hodiny Saturna, Marsu, Merkura, Masiaca - pre vyvolávanie.
Hodiny Slnka a Venuše - pre pričarovanie lásky.
Hodiny Saturna a Marsa - pre očarovanie nenávisti.
Hodiny Merkura - pre zhotovenie pantaklov.
Hodiny Jupitera a Venuše - pre veľké obrady a výkony.
 

Dni a im vládnuce planéty:

Slnko - nedeľa
Mesiac - pondelok
Mars - utorok
Merkur - streda
Jupiter - štvrtok
Venuša - piatok
Saturn - sobota


Farby

Slnko  -  zlatá
Mesiac  -  strieborná
Merkur  -  mnohofarebnosť, neurčitá, menivá
Venuša  -  zelená
Mars  -  červená
Jupiter  -  modrá
Saturn  -  čierna

Kovy

Slnko  -  zlato
Mesiac  -  striebro
Merkur  -  ortui
Venuša  -  mei
Mars  -  železo
Jupiter  -  cín
Saturn  -  olovo

Vône

Slnko  -  Heliotrop
Mesiac  -  Kosatec
Merkur  -  Jalovec
Venuša  -  Vrbina
Mars  -  Vřes
Jupiter  -  Mäta
Saturn  -  Mak

Drahokamy

Slnko  -  karbunkul
Mesiac  -  diamant
Merkur  -  sardonix
Venuša  -  smaragd
Mars  -  rubín
Jupiter  -  zafír
Saturn  -  obsidian (láva)
Pantakle, fetiše, rituálne prstene.

I. Pantakle

Prospešnosť týchto symbolických obrazcov jesť prijatá všetkými autormi. Lebo veda závisí celkom od tvarov; začína tvarmi a končí tvarmi. Pantakle obsahujú už polarizované fluidá.

Zhotovovanie:

Odoberieme sa na miesto kde nebudeme nikým rušený vykropíme miestnosť, stôl na ktorom sa bude pracovať, recitujeme modlitby a zaklínanie odpovedajúce dňu operácie a Géniovi, ktorý ju bude ochraňovať. Tiež pokropíme svätenou vodou všetky nástroje a látky ktoré budú použité, zapálime na počesť génia príslušné kuridlá a začneme:
 - Nakresliti posvätný symbol
 - Nakresliť okolo dvojitý kruh
 - Vpísať do venca medzi dvoma kruhmi posvätné meno alebo verš
 - Navoňať vôňou planéty ktorej povaha je vo vťahu k zámeru
 - Odspevovať žalmy
 - Zaklínať - zaprisahať
 - Obetovať podla potreby

Vyhotovený pantakel zabalíme do kusa bieleho hodvábu prípadne plátna a uschováme.

Poznámky:

Pantakle je najlepšie vyrábať na jar. Pracovať treba v dňoch a hodinách planéty ktorá udeľuje pantaklu vplyv. Každý pantakel, aby nemal opačný vplyv, než sa zamýšla, musí sa vyriť do kovu odpovedajúceho planéte z ktorej pochádza. Ak to nie je možné musí byť kreslený na pergamene alebo novom porceláne. Vysvätenie sa musí diať mimo opačné indikácie, v dni a hodiny planéty. Ak chcete pantakel použiť treba vysloviť mená Anjelov alebo mocností ktoré sú k nemu pripútané.

Príklady pantaklov sú na obrázkoch x - xx.


 

Magické nástroje (zhotovenie)


Rydlo:
V piatok dáme zhotoviť oceľový hrot a vyryjeme (alebo dáme vyryť) do neho v rovnaký deň v hodinu marsa alebo venuše nasledujúce charaktery - obr.1. Hrot vsadíme do násady, umyjeme, okúrime jalovcom a recitujeme nad ním modlitbu:

”Večný bože, môj otče, požehnaj tomuto nástroji pripravenému v tvojej cti, aby nesloužil než vecem dobrým a spásonosným ke Tvé slávě. Amen
Asophiel, Asophiel, Asophiel, Pentagrammaton, Althanatos, Eye, Eye, Eye, Kellon, Kelloi, Kelli.”

Okúrime znova a uschováme pre ďalšie použitie.
 

Kúridlo:
Musí byť z novej hliny na čierno lakované. Ďalej je nutné mať zápalky na rozloženie ohňa, nové uhlie. Keď je uhlie rozžeravené novým ohňom exsorcisujeme ho slovami:

”Bože Mojžišúv, Bože Aaronúv, Bože Abrahámúv požehnaj a očisti toto stvorení ohně, aby ti byl příjemný a očistil všechna místa, kde bude zapálen. Amen.”

Potom do nej vhodíme vôňu vhodnú k úlohe a exorcisujeme:

”Agios, Athanatos, Beron, Ciel, Didotois. Večný, Bytosti bytostí, posvětiteli všehomíra, požehnaj a posvěť toto kadidlo až k tobě. Rovněž rač vyslyšať mé modlitby. Amen.”

Exorcizmus ohňa: vhoď do ohňa sol, kadidlo, bielu přiskyřici, kafr a síru a prednes trikrát tri mená géniov ohňa: Michael, Samael, Anael.
 

 


    Táto stránka je rozpracovaná. V ďalšom upgrade kompletne doplním výrobu nástrojov a pantaklov (pridám aj vzory). Tieto nedokončené texty som sem dal len pre zaujímavosť, ako to asi bude vyzerať.