Make your own free website on Tripod.com


wpeA.jpg (9219 bytes)

Skull.gif (28900 bytes)

 

    Je tomu asi šesť rokov, čo som z jedným mladým priateľom podnikol vyvolávanie démona. Celkom proti môjmu očakávaniu, lebo som choval veľkú nedôveru a silné pochybnosti, sme dosiahli úžasných výsledkov... Takto začína nemecký démonológ Jozef Durr svoju, podľa môjho názoru, unikátnu knihu o praktickej démonológii.
    Za veľkých obetí peňazí, času a síl som dôkladne preštudoval celú oblasť okkultizmu a tak isto menej prístupné tajné náuky ezoterických a slobodomurárskych lóží, pokiaľ boli dosiahnuteľné...  Svoje poznatky Jozef Durr vložil do útlej knižky Experimentálna démonológia (prvý krát vyšla v roku 1926 v Max Altmann, Liepzig; ja mám doma vydanie od Trigonu z roku 1993) v ktorej podáva tri pokusy klasickej evokácie, pokus evokácie čiernym magickým zrkadlom a experiment s indickým konopím (cannabis indica). Druhá časť knihy popisuje niektoré z autorových vlastných zážitkov z evokácií.
    Na tejto stránke uverejním jeden z troch klasických evokačných experimentov, evokáciu podľa Klavikulí.

Skull.gif (28900 bytes)

    Démonológia ! Aké to slovo v dnešnej dobe intelektuálnej a kultúrnej vyspelosti. Moderný vedec ho prijíma zo súcitným úsmevom, ktorý u neho vyvoláva všetko transcendentálne. Dokonca aj v tábore okkultistov sa tento obor prijíma z veľkou nedôverou a často je priamo odmietaný. Niet divu. Ak podrobí človek literatúru pojednávajúcu o tomto predmete skúške, ťažko sa môže ubrániť nedôvere. Na jednej strane sa tu podávajú nezmyselné predpisy, ktorých prevedenie je v našej dobe nemožné. Okrem toho sú tieto predpisy tak komplikované a zmetené, že pri ich presnom dodržiavaní je vedomie experimentátora takmer nulová a človek sa môže ľahko stať obeťou klamu vlastných médiumistických schopností. Na druhej strane si "zasvätený" autori, ktorý sami nikdy pokusy nerobili, robia z dobrých a prostých čitateľov v riadkoch a medzi riadkami zo zrejmým cynizmom srandu. Práce, ktoré o tejto problematike pojednávajú jednoduchšie a čestnejšie, nechávajú práve tie najdôležitejšie body nedotknuté a mrhajú energiu na podružnosti.
    Zatiaľ čo v tejto dobe došlo v iných oblastiach okkultizmu k zlepšeniu a zjednodušeniu, zastavila sa démonológia (z výnimkou niektorých ezoterických lóží) na úrovni šerého dávnoveku. Ešte dnes je úplne temnou oblasťou, pretože každý sa ostýcha k tomuto predmetu otvorene pristúpiť. Existujú síce bádatelia, ktorý v oblasti démonológie všestranne experimentujú a získavajú pritom obdivuhodné výsledky, ale tieto výsledky prenikajú len zriedka na verejnosť.
    Na materiáloch, ktoré sú k dispozícii sa ukáže, či sú zjavi buď výsledkom nanajvýš komplikovaného výtvoru bdelej sugescie rovnako ako nevedomého mediumistického oddelenia vlastného astrálneho tela alebo tiež ozajstnými, mimo nás existujúcimi astrálnymi silami. Z doterajších znalostí o démonológii budú vylúčené omyli v teórii a praxi, a tiež používané pomôcky budú môcť byť zjednoduchšené a vylepšené na astronomicko-kabbalistickom základe. Všetky pomôcky a formule uvádzané v dostupných návodoch k pokusom sa javia v praxi často balast alebo nedokonalá slátanina.
    Všestranná pozorná prax povedie časom k pravej ceste, z ktorej bude možné správne posúdiť starý tradovaný materiál vo svetle skutočnej psychológie. Pri výskume démonológie vo všetkých jej fázach musí vždy tvoriť podstatnú časť praktický pokus, pretože ináč človek teoretizuje o veciach ktoré nepozná a ženie sa do osídiel mysticizmu. Cieľom každého bádateľa musí byť, aby sa o skutočnosti nadzmyslových javov presvedčil vlastnými pokusmi. Skutočnosť hypnotizmu (hypnóza bola voľakedy okkultnov vedou) nemôže dnes už žiadny vzdelanec spochybňovať; ako dlho to bude ešte trvať kým to aj z démonológiov bude tak ďaleko ?
    Veľkým kameňom úrazu, cez ktorý sa mnohý bádatelia nemôžu preniesť, je postoj dnešnej katolíckej cirkvi voči démonológii. Na jednej strane existenciu vyšších a nižších duchovných bytostí uznáva, na druhej strane sa ale cirkev chová v duchu odpovedajúcemu súčasnému vládnucemu materialistickému trendu, lebo nadzmyslové fenomény zasa odmieta. Menovite katolícka cirkev vlastní bohatý materiál o všetkých druhoch démonológie zo všetkých dôb. V boji proti démonickým vplyvom používala žehnania, ktoré obsahujú náboženské zaklínacie formulky pre tento účel.
    V súvislosti s duchovnými silami ponúka démonológia každej faustovskej povahe splnenie veľkých a najväčších prianí. Oproti tým, ktorý bažia len po bohatstve a blahobyte, plní aj tie najmenšie priania na ich účet. Či môže človek získať všetko pozemské blaho cez jednanie z démonmi, ťažko povedať. Isté ale je, že takého jednania a zmluvy, ak sú astrálne alebo skutočne uzavreté, skrývajú v sebe pre ľahkomyseľného egoistu taký zdroj nebezpečenstva, o akom nemá ani potuchy. Sily, ktoré takýmto spôsobom privolá, ho budú proti jeho vôli ovládať a uvrhnú ho do strašného duševného zmätku, v ktorom číha šialenstvo a smrť.
    V tejto oblasti by mali experimentovať len osoby, ktoré sú telesne a duševne celkom zdravé. Tí, ktorý sa cítia povolaný osvetliť tu panujúcu temnotu, sa môžu pustiť do práce, pretože v hre sú problémy, ktorých konečné riešenie je pre mnohých už dlho potrebné.
    A nezabudnite: Vôľa a viera sú základné tvorivé sily každej mágie. Už najjednoduchšie sugescie sú neúčinné, ak nie sú podopreté týmito dvoma stĺpmi. Viera a presvedčenie o samozrejmom úspechu v nejakej veci je už polovičným úspechom. Sú len vzácne výnimky, keď aj pochybovač dosiahne úspech. Často obdivuhodné výsledky, ktoré dosahujú prostý ľudia pri praktikovaní 6.a 7. Knihy Mojžišovej, môžu byť spôsobené len silnou vôľou a neotrasiteľnou vierou praktikujúcich.

 

Skull.gif (28900 bytes)

EXPERIMENT: EVOKÁCIA PODĽA KLAVIKULÍ

 

    Tento pokus sa v praxi často ukázal ako najlepší. Magická sila slova a znaku sa pri ňom uplatňuje najsilnejšie. Pôvodný predpis je príliš obsiahli a zdĺhavý. Preto vypúšťame to, čo sme po mnohých skúsenostiach schledali prebytočným. Sila pomôcok je enormná a ich účinok je celkom mimoriadny.
    Je potrebné kúridlo zo zmesi kadidla, myrhy, jalovčiniek, listov šalvie a levandule. Ďalej lieskový prút, krevel, magnetovec a veľký kus pergamenu.
    V piatok za pribúdajúceho mesiaca večer vyhľadáme lieskový prút silný asi 1 až 1,5 cm, ktorý v sobotu ráno pri východe slnka odrežeme (dĺžka asi 25 až 30 cm) a konce vidličiek zašpicatíme. Druhý koniec je tupý. Doma potom rozžeravíme magnetovec a potrieme ním prút od konca ku špičkám, pričom hovoríme: "Při moci veľkého Adonaje, Elohim, Ariel a Jehovy ti poroučím, abys mi pritáhl všechni bytosti a hmoty. Poroučím ti při své krvi dle mé vúle přitahovať a odmrštovať. Ve jménu Adonaj, Elohim, Ariel a Jehova. Amen."
    Vidličky sa odrežú a na ne sa napíšu krvou obetovaného zvieraťa tieto mená:

+ Ariel + Jauna + Etinamus + Membrot

final_durr_vidl.GIF (18663 bytes)

 

    Potom na pergamen najskôr ceruzkou načrtneme kresbu podľa obrazu. Vnútorný trojuholník musí mať strany 95 cm dlhé, čiary široké asi 1 cm. Najprv sa kreslí trojuholník, potom kríž zo šípkami, potom vnútorný kruh, ktorý sa dotýka vrcholov trojuholníku, potom ďalšie dve kruhy vždy v desaťcentimetrovej vzdialenosti. Nakoniec sa vpíšu slová a znaky podľa smeru šípiek (pozri obrázok). Bod a je stanovišťom operatéra, body b označujú postavenie sviečok, bod c umiestnenie kúridla. Pre tento pokus je dobré pribrať dvoch pomocníkov. Tí sa postavia na body d.

Final_durr2.GIF (97895 bytes)

    Evokáciu konáme v sobotu o polnoci. Pres touto chvíľou vstúpi operatér s pomocníkmi do kruhu a zapália sviečky a kúridlo. Všetci zaujmú svoje miesta a pri poslednom údere hodín začne operat´ér s dôrazom prenášať pevným a jasným hlasom zaklínanie. Prút drží v pravej ruke proti juhovýchodu:
    "Pane všech vzpurných duchú, najvyšší Lucifere, prosím tě, slyš mé zaklínání a rozkaž svému knížeti Lucifugovi, aby se objavil před mým kruhem. Prosím tě, kníže Belzebube, podpoř mé konání. Mocná knežno Astaroth, spěj mi na pomoc a učiň, aby se mocný Lucifug objevil v lidské podobě a v príjemném zevnějšku před mým kruhem. Veliký Lucifugu, zjev se hned ! Opusť ihned svou říši !"
    Ak sa duch neobjaví, pokračuje sa po dvoch minútach už výhražnejšie:
    "Kníže Lucifugu, zjev se okamžite zde! Nepřijdeš-li dobrovolně, pak tě k tomu donutím mocí všemocného Adonaje, velikého, živéhoBoha, jeho Syna a sv. Ducha. Zjev se ihned, nebo celou věčnosť budeš trápen silou slov Šalamounových klíčú, ovládajících pekelné duchy. Objev se ihned, nebo tě budu trápit mocnými slovy Šalamounových klavikulí. Zjev se při všemocném Tetragrammaton, Emmanuel, Erasim, Barcheon, Erfures, Irion, Ergonae, Esiton, Onera, Stimulak, Mojim a Jehova! Amen."
    Odporúča sa formulku dopredu napísať na papier, aby sa pri zaklínaní mohla čítať. Ak sa duch nezjavý, volá sa najvyšší Lucifer:
    "Nejvyšší Lucifere, zaklínám tě, zjev se v této chvíli, při moci velkého Adonaje, Elohim a Jehova."
    Potom sa vlaží palica špičkami do žeravého kúridla a volá sa:
    "Lucifere, ihned se zjev!"
    Čakáme dve minúty, potom vytiahneme palicu. Ak sa duch nezjaví, znova ju vložíme do ohňa. Volá sa:
    "Nuže, donutím tě při moci všemohoucého Adonaje, Elohim, Ariel, Jehova, Agla, Tagla, Manthon, Darios, Membrot, Vario, Pythona, Magot, Salfe, Tabot, Gnamus, Terrao, Coelis, Godens, Aquae, Gingua, Jauna, Etinamus a Zariatnatmik."
    Ak sa démon zjavý ihneď ho odošleme, aby sme neprepadli čiernej mágii , týmito slovami:
    "Silou Adonaje jsi se zjevil přede mnou, děkuju ti. Odpusť mne a vrať se do tvé říše. Poroučím se do ochrany Adonaje. Pochválen buď Ježíš Kristus. Amen!"
    Ak sa démon vyhráža, povie sa:
    "Adonaj je tisíckrát silnejší než ty. Tvoje moc je zlomena Ježíšem Kristem."
    Zjavy, ktoré sa pri tomto pokuse objavujú, sú veľmi jasné. Na tomto mieste ešte treba uviesť, že pri všetkých evokáciách démonov sa môžu prejaviť celkom nechcené následky. Operatér na ne musí byť vždy pripravený. Dokonca sa už stalo aj to, že démonické sily boli privolané tím, že sa experimentátor intenzívne zaoberal svojim zámerom a myšlienkami. Je dokázané, že pozitívne myšlienkové vibrácie môžu v mágii spôsobovať podobné úkazy, aké inak vznikajú pri rituáloch a obradoch za použitia pomôcok.

Dôležité je vyvolané sily opäť prepustiť, inak by evokatérovi mohli ťažko uškodiť. Prepúšťaciu formulku treba vysloviť aj vtedy, keď sa pri experimente nedostavil žiadny pozorovateľný výsledok. Evokatér mohol do svojej blízkosti privolať temné sily aj neviditeľné. Obvyklá prepúšťacia formulka je táto:
    "Zaklínam ťa, Astaroth, pri sile a moci Adonaje, opusť mňa a moje okolie a zjav sa, až ťa znovu zavolám!"
    Silnejšia: "Adonaj je najsilnejší zo všetkých bytostí, pri Jeho mene odíďte odo mňa, zlé moci!"

Skull.gif (28900 bytes)


Na záver ešte pridám vetu z knihy významného českého okkultistu, predsedu Spoločnosti československých hermetikov Universalia, dr. Jána Kefera (1906-1941):
    "Z týchto predpisov si neurobíme o modernom okkultizme príliš dobrý názor. Mimo vekmi tradovanej primitívnosti, zaráža priamo nízkosť zmýšľania, ktoré nedokáže použiť mágie k ničomu inému, ako k priťahovaniu rozličných strašidiel, takže medzi kvalitou moderného magika podľa nemeckého vzoru a mozgom internovaného šialenca nie je rozdielu. Ukážeme ďalej, že ak sa dokáže praktický magik odpútať od nočných šialenstiev primitívov civilizovaných a necivilizovaných a obnoví mágiu, ako vedu starých veľkňazov a mudrcov, môže dôjsť k výsledkom tak kladným a žiarivým, že pri nich hasne nielen skutočnosť všedného života, ale aj prísľuby legiend a tradícií."
Citát je z Keferovej knihy Theurgia magickej evokácie (Trigon 1991).

 


Podľa Jozef Durr Experimentálna démonológia spracoval Džafar
(Meno Durr sa píše z dvomi bodkami na U. Bodky som vynechal. Sorry)
(Ďalšie sorry - urobil som stránku trochu morbídnu. Strašnejšiu, ako
celá démonológia v skutočnosti je. Nemhol som ale odolať...)