Make your own free website on Tripod.com

 

František Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení

 

    Vynechal som teoretickú časť majstrovej knihy( doplním neskôr). Na stránke je popísaný (v skrátenej forme) prvý stupeň Bardonovej zasväcovacej sústavy. Nech si čitateľ urobí obraz o cvičeniach. Prvý stupeň je relatívne ľahký, ale obtiažnosť sa bude neskôr zvyšovať. Táto sústava je najlepšie prepracovaná zo všetkých dostupných učebníc “mágie” a záruka kvality je aj meno samotného Františka Bardona.

soap.jpg (3143 bytes)

 

    Je treba si uvedomiť, že je potrebné školiť telo, dušu aj ducha rovnomerne, inak by nebolo možné dosiahnuť magickej rovnováhy a ani si ju udržať. Vo vývine sa neponáhľajme, lebo všetko má svoj čas. Trpezlivosť, vytrvalosť a húževnatosť sú základnými podmienkami vývoja. Úsilie, ktoré k svojmu vývinu vynaložíme sa mnohokrát vyplatí.
    Kto chce kráčať magickou cestou, nech si sľúbi, že bude cvičiť pravidelne. K svojim blížnym buďme vždy láskavý, prívetivý a zhovievavý, za to však neúprosný voči sebe. Bez dodržiavania týchto pravidiel by sme v mágii neprospievali. O svojom úspechu a vzostupe zachovávajme úplné mlčanie. V mlčaní väzí najväčšia moc.
    Stanovme si učebnú dobu a tú musíme potom aj dodržiavať. Všetky inštrukcie som zostavil tak, akoby boli určené pre plne zamestnaného človeka. Kto má viac času, môže sa zaoberať dvoma až troma cvičeniami súčasne.

 

Stupeň I. – Magický výcvik ducha

Kontrola myšlienok, kázeň myšlienok, ovládanie myšlienok

    Sadnite si pohodlne na stoličku alebo sa uložte na pohovku. Uvoľnite svaly celého tela, zavrite oči a pozorujete po dobu piatich minút beh svojich myšlienok, ktoré sa snažte podržať. Spočiatku na Vás budú dorážať myšlienky týkajúce sa vecí a záležitostí denného života, povolania, starostí a pod. K týmto myšlienkovým pochodom zaujmite postoj tichého pozorovateľa, teda celkom nezávisle. Podľa toho, v akej nálade sa práve nachádzate bude sa Vám cvičenie dariť dobre alebo menej uspokojivo. To znamená, že nemáte chod myšlienok strácať, nesmiete sa pozabúdať, ale ich pozorne sledovať. Chráňte sa pri cvičení zaspať.
    Cvičenie treba robiť denne a to ráno aj večer. Každý deň predlžujte cvičenie o jednu minútu, takže koncom týždňa musí žiak vedieť po dobu najmenej desiatich minút sledovať a kontrolovať chod svojich myšlienok. Vývin je samozrejme u každého človeka individuálny.
    Spočiatku budú myšlienky žiaka napadať chaoticky a ťažko si spomenie na ich všetky. Neskôr sa myšlienky stanú menej chaotickými, že sa pozvoľne miernia až sa konečne vo vedomí objavý len ojedinelé, akoby z diaľky prichádzajúce myšlienky.
    Tejto kontrole myšlienok nech žiak venuje všetku pozornosť, lebo v magickom vývine je dôležitá, čo nakoniec neskôr každý spozná sám na sebe.
    Za predpokladu, že uvedené cvičenie bolo náležite prevedené a žiak ho prakticky ovláda, môže prikročiť k ďalšiemu výcviku a to mentálnemu.
    Žiak sa naučil kontrole svojich myšlienok. Ďalšie cvičenie spočíva v zadržovaní všetkých myšlienok, ktoré sa vtierajú tvrdošijne, proti našej vôli. Musíte napríklad dokázať vypustiť z mysli prácu a starosti svojho povolania, akonáhle ste sa vrátili do svojho súkromného a rodinného života. A zasa naopak. V tom sa cvičte tak dlho, až sa vám to stane zvykom. Dbajte aj toho, aby ste to, čo robíte (v povolaní alebo doma) konali vždy s plným vedomím, bez ohľadu na to, či sa jedná o veľké alebo malé veci. Toto cvičenie robte celý život, lebo si tým zbystríte ducha, posilňujete vedomie a pamäť.
    Ak ste aj v tomto cvičení získali určitú prax, prikročíte k ďalšiemu a vynasnažíte sa udržať dlhšiu dobu len jedinú myšlienku alebo jedinú ideu. Iné myšlienky, ktoré by sa chceli násilne pridružiť alebo násilne votrieť statočne potlačíte. Pre tento účel si zvoľte ľubovoľný buď nejaký myšlienkový alebo ideový pochod, a nejakú vhodnú predstavu, ktorú celou silou podržíte.
    Spočiatku sa vám to bude dariť len niekoľko sekúnd, neskôr niekoľko minút. Musíte dokázať najmenej desať minút nepretržite sledovať a udržať jednu jedinú myšlienku.
    Ak bolo vaše snaženie korunované úspechom, môžete prejsť k ďalšiemu cvičeniu. Teraz budete usilovať o dokonalé vyprázdnenie myšlienok ! Uložte sa opäť na pohovku (alebo inde), uvoľnite všetky svaly a zavrite oči. Snažte sa každú Vás napadajúcu myšlienku energicky odmietnuť. Vo Vašej mysli nesmie nič vzniknúť, musí tu vládnuť úplná prázdnota. Ak sa vám to podarí udržať najmenej desať minút bez toho, aby ste zaspali alebo aby ste sa pozabudli , môžete považovať cvičenie za zvládnuté.
    Vaše úspechy a neúspechy, dobu cvičenia a prípadné poruchy si pravidelne zapisujte do magického denníku (pozri ďalej). Pre ďalší deň alebo týždeň si vypracujete presný pracovný plán.

 

Stupeň I. – Magický výcvik duše

Introspekcia alebo sebapoznanie

    V našom obydlí (telo a duša) sa musíme v každú dobu dobre vyznať. Našou prvoradou úlohou je teda poznať sami seba. Každá zasväcovacia sústava kladie túto podmienku bez ktorej nie je ozajstného vzostupu.
    Založte si magický denník a zaznamenajte si v ňom všetky zlé vlastnosti svojej duše. Do tohto denníka nemá nikto okrem Vás nahliadnuť. Pri sebakontrole buďte neúprosný a tvrdý. Neskrášľujte žiadny zo svojich nedostatkov alebo chýb. Obzvlášť nadaným žiakom sa podarilo objaviť celé stovky svojich chýb, zabiehajúc do najjemnejších odtieňov. Očistite svoju dušu dokonale a zbavte ju každej nečistoty a všetkého kalu. Táto seba analýza je jednou z najdôležitejších magických prípravných prác. Venujte tejto sebakritike sa venujte každý deň, ráno aj večer niekoľko minút času. Ak sa Vám to nepodarí prvý týždeň venujte tomuto pátraniu ďalší týždeň až budete mať svoj “register hriechov” úplne spísaný.
    Prikročte potom k ďalšiemu cvičeniu a to bystrím premýšľaním sa snažte pripísať každú chybu niektorému zo štyroch živlov. Napríklad:

    Ohnivý živel: pomstychtivosť, náhle vzkypenie, nenávisť, zlosť, žiarlivosť.
    Vzdušný živel: ľahkomyseľnosť, klebetnosť, márnotratnosť.
    Vodný živel: bezcitnosť, ľahostajnosť, nesmelosť, povoľnosť.
    Zemný živel: lenivosť, nesvedomitosť, ťažkopádnosť, urážlivosť, zádumčivosť.

    Nasledujúci týždeň meditujte o každom jednotlivom stupni a rozdeľte ho na tri skupiny. Do prvej skupiny zaraďte najhrubšie chyby a také, ktorým najviac podliehate. V druhom budú chyby, ktoré sa vyskytujú zriedkavejšie. V treťom zasa chyby, ktoré sa objavia málokedy a len v nepatrnom merítku.
    Takým istým spôsobom roztrieďte svoje dobré vlastnosti a zaraďte ich do príslušných živlových stĺpcov.
    Takto dostanete dve tzv. astrálne zrkadlá duše a to: jedno čierne zrkadlo zo zlými vlastnosťami a jedno biele s dobrými povahovými vlastnosťami. Budete ich ďalej potrebovať...

 

 Stupeň I. – Magický výcvik tela

Hmotné telo

    Akonáhle ráno vstanete, masírujte svoje telo na sucho mäkkou kefou tak dlho až koža sčervená. Tým sa otvoria póry a môžu ľahšie dýchať. Okrem toho to zlepšuje prácu ľadvín. Potom umyte celé telo (alebo aspoň vrchnú časť) studenou vodou a trite celé telo hrubým, alebo froté uterákom tak dlho, až sa telo zahreje. Tento postup sa Vám stane denným zvykom a dodržujte ho celý život. Pôsobí osviežujúco a zabraňuje únave.
    Pestujte denne aspoň niekoľko minút rannú gymnastiku, aby sa telo stalo ohybným.

 

Mystérium dychu

    Aj dychu musíme venovať náležitú pozornosť. Posaďte sa pohodlne, uvoľnite svaly a vdychujte nosom. Predstavujte si, že s vdychovaným vzduchom vniká do pľúc a prechádza krvou do Vášho tela zdravie, kľud, mier, úspech, skrátka všetko to, čo si prajete najprv dosiahnuť. Predstava Vašej ideje musí byť tak intenzívna, že vzduch, ktorý vdychujete bude Vaším prianím tak silne predchnutý, že sa Vaše priania stávajú už skutočnosťou. Nesmie vo Vás vzniknúť ani najmenšia pochybnosť.
    Aby nedošlo k únave, treba začať každé ráno so siedmimi vdychmi a každý deň pridávajte jeden vdych. Vyvarujte sa akéhokoľvek preháňania. Všetko potrebuje svoj čas.
    K predstave ďalšieho priania pristúpte až vtedy, keď bolo predchádzajúce dokonale splnené. U vysoko nadaného žiaka sa dostaví úspech najskôr po siedmich dňoch. Niektorý žiaci budú k realizácii svojho priania potrebovať týždne ak nie mesiace. Jednotlivé cvičenia nerobte dlhšie ako pol hodiny, neskôr postačí desať minút.

 

Vedomé jedenie (tajomstvo eucharistie)

    S prísunom potravy pre telo je tomu rovnako ako s vdychovaním. Len účinok je hmotnejší a hrubší. Do potravy vložené priania sa prejavujú obzvlášť silne na hmotnej úrovni, pretože je vystavená najhmotnejšiemu živlovému žiareniu.
    Posaďte sa teda pred tanier s potravou, ktorú chcete zjesť a zamerajte sa s najintenzívnejšou predstavou na to, že Vaše prianie je v potrave stelesnené tak účinne, akoby sa už uskutočnilo. Ak ste sami a nikto Vás nepozoruje, môžete nad jedlom držať ruky a žehnať. Ak to nie je možné, ovplyvnite jedlo upretým pohľadom a svojím prianím. Potom voľne a vedome jedzte s vnútorným presvedčením, že s jedlom vchádza do Vášho tela a vniká až do najjemnejšieho nervstva aj Vaše prianie.
    Zjedzte všetko, nič by nemalo zostať. Pri jedle nečítajte a nerozprávajte. Dbajte aj na to, aby ste pri jedle udržovali rovnaké prianie ako pri vedomom dýchaní. Tým sa prianie neoslabí, naopak sa zosilní.

 

Mágia vody

    Voda je dôležitým magickým pomocným činiteľom. Nielen voda, ale aj všetky ostatné tekutiny majú špecifickú vlastnosť priťahovať, a vzhľadom ku svojej vzťahovačnosti všetko prijaté zadržať nehladiac na to, či ide o dobré alebo o zlé vplyvy.
    Kedykoľvek si umývate ruky, myslite si pritom intenzívne, že umývaním nezbavujete špiny len telo, ale aj dušu. Napríklad, že z Vás prechádza do vody neúspech, nepokoj, nespokojnosť, choroba atď. Ak je to možné umývajte sa pod vodovodom, kde znečistená voda hneď odteká, pričom sa sústreďte na to, že s vodou odtekajú aj Vaše slabosti. Ak máte k dispozícii len umývadlo, musíte použitú vodu hneď vyliať, aby už s nikým neprišla do kontaktu.
    Môžete ponoriť ruky do studenej vody a intenzívne myslieť, že astrálne – magická sila príťažlivosti priťahuje k sebe všetky nedostatky Vášho tela a Vašej duše. Buďte pevne presvedčený o tom, že voda preberá všetok Váš neúspech.
    Už zakrátko budete úspechom tohto cvičenia milo prekvapený. Aj túto vodu samozrejme hneď vylejte. Neobyčajne silne pôsobí toto cvičenie, keď je prevádzané v lete pri kúpaní v rieke, keď je celé telo (okrem hlavy) pod vodou.

soap.jpg (3143 bytes)

 

    Koniec prvého stupňa zasväcovacej sústavy majstra Františka Bardona. Každé z týchto cvičení môžeme zvládnuť behom 14 dní, najdlhšie behom jedného mesiaca. Vynechal som teóriu (aj všeobecnú aj teóriu k jednotlivým magickým cvičeniam) a pri popise cvičení som nepopísal niektoré modifikácie (napríklad pri mágii vody existujú ešte dve cvičenia, ktoré sa dajú cvičiť). V tomto súhrne je toho však dosť na to, aby mohol žiak prejsť prvý stupeň sústavy.